Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Riihelä, Marjo

Aineeton palkitseminen kuntasektorilla ja sen vaikutus työmotivaatioon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Brandt
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
61
Tutkimuksen taustalla on sekä vallitseva taloudellinen tilanne että työvoimatilanne Suomessa. Seuraavien 10-15 vuoden aikana väestö ikääntyy Suomessa nopeammin kuin muissa EU-maissa, Italiaa lukuun ottamatta. Palkitsemisjärjestelmien kehittämisen näkökulmasta erityisesti julkinen sektori on haasteiden edessä, sillä noin puolet nykyisistä kuntien ja valtion työntekijöistä siirtyy eläkkeelle vuoteen 2013 mennessä. (Vartiainen & Kauhanen 2005: 13.)

Tutkimuksessa esitellään keskeisimmät motivaatioteoriat, kuten odotusarvoteoria, tarvehierarkia, kaksifaktoriteoria sekä X ja Y-teoria. Tutkimuksessa tehdään myös selkeä ero sisäisen ja ulkoisen motivaation välillä. Tämä siksi, että palkitsemista käsitellään vain aineettoman palkitsemisen kannalta. Teoriaosuuden jälkeen esitellään kunta-alan vallitsevat haasteet.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia aineettoman palkitsemisen keinoja kunnissa käytetään ja mikä on niiden motivoiva vaikutus. Tutkimuksessa pyritään myös keräämään tietoa kunta-alan houkuttelevuudesta nuorien työntekijöiden keskuudessa ja työuran mahdollisimman pitkästä jatkosta.

Tutkimustulokset osoittavat, että aineettoman palkitsemisen keinot ovat vain vähäisesti käytössä kunta-sektorilla. Itse työ koetaan suurimmaksi motivaatiotekijäksi ja tämän ansiosta haastatellut kuntatyöntekijät kokivat olevansa motivoituneita. Ratkaisuksi suuren eläkepoistumaan ja nuoren työntekijöiden houkutteluun koettiin joustavuuden tarve kuntatyönantajan puolelta. Erityisesti joustavuus työajoissa oli tärkeä tekijä.
Avainsanat:
aineeton palkitseminen, työmotivaatio, kuntasektori
© Tritonia 2014-2019