Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ahonen, Veli-Matti

BRÄNDIYHTIÖIDEN OSAKETUOTOT FINANSSIKRIISISSÄ 2007–2010

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Kansantaloustiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
59
Viime vuosina maailmantaloutta ravistellut finanssikriisi ja sen jälkiseuraukset ovat tehneet sijoitusympäristöstä haasteellisen. Osakemarkkinoiden heilunta ja jyrkät korjausliikkeet ovat asettaneet pitkän aikavälin sijoitusstrategian koetuk-selle. Osakesijoittajan näkökulmasta on tärkeää tutkia, miten hyvinä pitkän ai-kavälin sijoituskohteina pidetyt brändiyhtiöt käyttäytyvät epävarman sijoitus-periodin aikana. Tutkielman tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös brändiyhtiöiden kannattavuudesta sijoituskohteena korkean volatiliteetin valli-tessa.

Tutkielmassa tutkitaan brändiyhtiöiden osaketuottoja vuosina 2007–2010. Tut-kimusaineistona käytetään 50:n brändiyrityksen osinkokorjattuja viikkotuottoja ja niitä verrataan S&P500-, Nasdaq- sekä Dow Jones -indekseihin. Tuottoja tut-kitaan toimialoittain sekä jakamalla tutkimusperiodi nousu- ja laskumarkki-naan. Tutkimuksen toisessa luvussa käydään läpi aiheen kannalta tärkeitä teo-rioita. Teoreettinen viitekehys rakentuu brändi- ja osaketeorian ympärille. Kol-mas luku koostuu tämän tutkimuksen aiheen kannalta tärkeiden aikaisempien tutkimusten läpikäynnistä sekä aineiston empiirisestä testauksesta.

Tutkimuksen havainnot ovat mielenkiintoisia. Koko malliportfolion tuotto, sa-moin kuin suurin osa tutkittavista yrityksistä, tuotti markkinoita kuvaavaa S&P500 -indeksiä paremmin koko tutkimusjakson ajalta. Selvimmin markki-noiden tuoton ylitti kaikkein arvokkaimpien brändien omaavat yritykset, joka viittaa osakesijoittajan näkökulmasta brändin arvon tuomaan lisäarvoon. Tut-kittavat yritykset ovat myös nousseet osakemarkkinoiden pohjakosketuksen jälkeen lähes poikkeuksetta markkinoita nopeammin. Osakesijoittajalle tutkiel-man tulokset osoittavat, että brändiyhtiöiden joukosta voi olla helpompi löytää sijoituskohteita, jotka säilyttävät tuottopotentiaalinsa vaikeidenkin aikojen yli ja soveltuvat pitkän aikavälin sijoitusstrategiaan.
© Tritonia 2014-2019