Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pitkänen, Heli

Muutosprosessi - Esimiesten näkemykset Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistojen muutosprosesseista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vuorinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Muutos on asia, jonka jokainen ihminen kohtaa lähes päivittäin niin työelämässään kuin yksityiselämässäänkin. Nykypäivänä muutos on jatkuvaa ja muutosprosessin onnistunut läpivienti onkin nykyorganisaation yksi kilpailukeino ja valttikortti selvitä toimintaym-päristössään. Organisaatioissa esimies on kahden eri tason yhteensovittaja; organisaation ylimmän johdon sekä organisaation työntekijöiden (alaisten), mutta on samalla myös itse yksilö muutoksen kokijana.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten muutosprosessi voidaan toteuttaa onnistuneesti ja luotiin katsaus siihen, miten esimiehet kokevat muutokset. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui onnistuneen muutosprosessin mallista samalla kiinnittäen huomiota muutosjohtamiseen sekä esimiehen asemaan johdon ja alaisten välissä. Lisäksi tässä tutkimuksessa nousivat merkittäviksi osa-alueiksi sitouttaminen, muutosvastarinta sekä alaistaidot.

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena teemahaastattelututkimuksena Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevissa työ- ja elinkeinotoimistoissa. Haastattelut toteutettiin esimiehille loka–marraskuussa 2011. Tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenologinen yhdistettynä hermeneuttisia piirteitä omaavaan tapaustutkimukseen. Kyseisillä lähestymistavoilla pyrittiin tutkimuksen kohdetta, Etelä-Pohjanmaan TE-toimistojen muutosprosesseja, kuvailemaan samalla lisäten ymmärrystä muutoksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä esimiesten ajatuksista muutosprosesseihin liittyen.

Tutkimuksen perusteella havaittiin Etelä-Pohjanmaan alueen TE-toimistojen noudattavan samankaltaista mallia muutoksia toteuttaessaan. Muutosprosessin elementtejä olivat muutosstrategian alkusuunnittelu ns. muutostiimissä, tiedottaminen, strategiasuunnittelu yhteisesti, toteutus sekä seuranta ja arviointi. Valtakunnallisissa muutoksissa muutosvisio oli havaittavissa tulevan työ- ja elinkeinoministeriöstä annettuna. Alueen TE-toimistojen muutosprosessien voitiin todeta mukailevan elementeiltään onnistuneen muutosprosessin mallia, jättäen kuitenkin ulkopuolelleen muutoksen vakauttamisen ja juurruttamisen.
Avainsanat:
Muutosprosessi, muutosjohtaminen, esimies
© Tritonia 2014-2019