Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Nissinen, Sonja Linnea

Kulttuurieron vaikutus suomalaisen naisekspatriaatin suoriutumiseen ulkomaankomennuksella

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Liisa Mäkelä
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
120
Naisten määrä ulkomaankomennuksilla on tähän saakka ollut vähäinen. Yksi yleisimmistä syistä naisten ulkomaankomennusten pieneen määrään on se, että yritykset uskovat naisten kohtaavan ulkomailla suuria kulttuuriin liittyviä esteitä ja hankaluuksia, mikä puolestaan heikentää naisten edellytyksiä suoriutua tehokkaasti ulkomaankomennuksilla. Sopeutumisongelmat onkin tunnistettu yleisimmäksi ulkomaankomennusten epäonnistumisen syyksi. Sopeutumisongelmia puolestaan lisää suuri kulttuuriero lähettävän ja vastaanottavan maan välillä. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, kuinka suuressa määrin kulttuuri tosiasiassa vaikuttaa naisten suoriutumiseen ulkomaankomennuksilla.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää tietämystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat naisekspatriaattien ulkomaankomennusten onnistumiseen ja erityisesti, millaisia vaikutuksia suurella kulttuurierolla on naisekspatriaattien suoriutumiseen komennuksilla. Lisäksi halutaan selvittää, miten yritys voi lisätä naisten ulkomaankomennusten onnistumisen edellytyksiä. Tutkimusote on kuvaileva ja aineisto kerättiin käyttäen menetelmänä teemahaastattelua. Tutkimusotoksena oli yhdeksän tietyssä kansainvälisessä yrityksessä työskentelevää suomalaista, naispuolista ekspatriaattia, jotka kaikki olivat olleet tai haastatteluhetkellä olivat parhaillaan ulkomaankomennuksella jossakin Suomen näkökulmasta suuren kulttuurieron maassa.

Tämä tutkimus antaa erittäin rohkaisevia tuloksia naisekspatriaateille. Tutkimuksen perusteella kulttuuriero ei millään tavoin heikennä naisten suoriutumista ulkomaankomennuksilla, vaan naisilla on samanlaiset mahdollisuudet onnistua suuren kulttuurieron maissa kuin miehilläkin. Positiivinen tutkimustulos on, että tutkimuksessa haastatellut naisekspatriaatit yleisesti kokivat sukupuolensa suhteellisen neutraaliksi tekijäksi niin valintaprosessissa kuin komennuksella olemisen suhteen. Vaikka monenlaisia kulttuuriin, kohdemaan kulttuurin perinteiseen naisen asemaan sekä sopeutumiseen ja kulttuurishokkiin liittyviä haasteita kohdattiin, niistä on mahdollista selviytyä erityisesti ekspatriaatin oman asenteen, sosiaalisten verkostojen sekä yrityksen tarjoaman tuen avulla. Olennaista naisten ulkomaankomennuksissa on tiedostaa ja ymmärtää kulttuuriero ja sen mahdolliset vaikutukset, sekä osata valmistautua ja asennoitua niihin oikein.
Avainsanat:
ulkomaankomennus, ekspatriaatti, naisekspatriaatti, kulttuuriero
© Tritonia 2014-2019