Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Elo, Riikka

Idiosynkraattisen riskin vaikutus osakkeiden tuottoihin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Sihvonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten idiosynkraattinen riski vaikuttaa osakkeiden tuottoihin. Aikaisemmat tutkimukset ovat löytäneet sekä negatiivista että positiivista yhteyttä osakkeiden tuottojen ja idiosynkraattisen riskin välillä. Nämä tutkimustulokset haastavat klassisen osakkeiden hinnoitteluteorian, jonka mukaan kaikki riski on hinnoiteltua, ja sijoittajat ovat hajauttaneet portfolionsa siten, että kaikki yrityskohtainen riski eli idiosynkraattinen riski on poissa. Tällöin jäljellä on vain systemaattinen riski eli niin sanottu markkinariski. Toisin sanoen idiosynkraattisen olemassaolosta ei pitäisi saada ylimääräistä tuottoa.

Tässä tutkielmassa idiosynkraattisen riskin vaikutusta osakkeiden tuottoihin tutkitaan poikkileikkausregression avulla. Tutkitaan siis, selittääkö idiosynkraattinen riski ajanhetkellä t osakkeiden tuottoeroa, joka on estimoitu toteutuneiden ja odotettujen tuottojen erotuksena ajanhetkellä t+1. Tuottoerot on estimoitu yhden kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden ja kahdentoista kuukauden aikaperiodille. Tutkielmassa käytettävä idiosynkraattinen riski estimoitiin Fama-French (1993,1996) kolmen faktorimallin avulla ja sitä mallinnettiin EGARCH (1,1) – mallin avulla. Lisäksi tässä tutkielmassa tutkittiin, vaikuttavatko kaupankäyntikustannukset siihen, että sijoittajat eivät hajauta tarpeeksi portfoliotaan ja siten hyväksyvät portfolioihinsa ylimääräistä riskiä idiosynkraattisen riskin muodossa. Tutkimusaineisto koostuu yhdysvaltalaisten osakkeiden kuukausituotoista 30.10.2003–30.10.2011 väliseltä ajalta.

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmat tutkimukset. Toisin sanoen idiosynkraattisen riskin ja osakkeiden tuottojen väliltä on löydettävissä positiivinen yhteys. Tilastollinen merkitsevyys kasvaa aikaperiodin pidentyessä. Toisin sanoen korkea idiosynkraattinen riski ajanhetkellä t, johtaa korkeampiin tuottoihin ajanhetkellä t+1. Sen sijaan kaupankäyntikustannusten vaikutus siihen, että sijoittajat eivät hajauta tarpeeksi portfolioitansa, ei tulosten mukaan ole tilastollisesti merkitsevä. Näistä kahdesta selittävästä muuttujasta idiosynkraattinen riski osoittautuu hallitsevammaksi.
Avainsanat:
idiosynkraattinen riski, osakkeiden tuotot, kaupankäyntikustannukset
© Tritonia 2014-2019