Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rinne, Sanna

"Sehän on osa kansalaistaitoja" Lasten medialukutaidot vanhempien käsityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Heli Katajamäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
63
Medioista on tullut nyky-yhteiskunnassa keskeinen osa arkea. Mediavaltaisessa maailmassa eläminen ja toimiminen vaatii medialukutaitoa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia käsityksiä vanhemmilla on medialukutaidoista sekä tarkastella mediakasvatusta ja sen tärkeyttä lasten kasvatuksessa vanhempien näkökulmasta. Tarkoituksena oli luoda kuva siitä, mitä medialukutaito vanhempien mukaan on, miten he edistävät lastensa medialukutaitoja vai edistävätkö, sekä kenelle heidän mielestään medialukutaidon opettaminen kuuluu. Tutkimuksen aineisto koostuu kyselyvastauksista, jotka kerättiin neljän koulun kautta eri puolilta Suomea vuoden 2011 keväällä. Kyselytutkimukseen osallistui 63 alakouluikäisten lasten vanhempaa. Tutkimuksen aineisto analysoitiin fenomenografisen tutkimuksen mukaisesti.
Tutkimusvastaukset esiteltiin fenomenografisen tutkimuksen luonteen mukaisesti erilaisina kuvauskategorioina. Tutkimuksen perusteella vanhemmat käsittivät medialukutaidot sekä medioiden käyttötaidoiksi että mediasisältöjen ymmärtämiseksi. Medioiden käyttötaidoiksi vanhemmat nimesivät taidon käyttää erilaisia medialaitteita, lukutaidon, tiedonhakutaidon, taidon hyödyntää medioita sekä taidon löytää oikea tieto medioista. Mediasisältöjen ymmärtäminen käsitti kriittisyyden ja lähdekriittisyyden taidot, kyvyn itsenäiseen ajatteluun sekä taidon erottaa fakta ja fiktio toisistaan. Vanhempien vastauksissa esiintyi monenlaisia käsityksiä, mutta kokonaisuudessaan vanhemmilla näyttäisi tutkimuksen perusteella olevan melko samanlainen käsitys medialukutaidoista.
Vanhemmat näkivät lasten mediakasvatuksen tärkeänä, ja kokivat myös itse mediakasvattavansa lapsiaan. Vanhemmat toteuttavat mediakasvatusta käyttämällä lasten kanssa medialaitteita, keskustelemalla, opastamalla ja asettamalla rajoja. Medialukutaidot nähtiin yhtenä perustaitona ja sivistyksen edellytyksenä. Mediakasvatusvastuun vanhemmat kokivat kuuluvan sekä koululle että kodille. Vanhemmat painottivat vastauksissaan koulun ja kodin yhteistyötä ja yhteisvastuuta lasten mediakasvatuksessa. Myös medialla koettiin olevan oma vastuu.
Avainsanat:
Mediakasvatus, medialukutaito, lasten medialukutaidot, vanhemmuus, fenomenografinen tutkimus
© Tritonia 2014-2019