Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Lipsonen, Tero

Yhteisyrityksen perustaminen ja toiminta Venäjällä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jorma Larimo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Markkinoinnin laitos
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Sivumäärä:
105
Tutkielman tarkoituksena on tutkia suomalais-venäläisten yhteisyritysten perustamista ja toimintaa. Päätavoitteena on selvittää menestyneiden ja epäonnistuneiden yhteisyritysten eroavaisuuksia Venäjällä. Tutkielmassa keskitytään tuotannollisiin yhteisyrityksiin, joissa toinen osapuoli on suomalainen ja toinen venäläinen. Tutkielman tarkastelutapa on deskriptiivis-analyyttinen ja yhteisyrityksen perustamista ja toimintaa tarkastellaan suomalaisen yrityksen näkökulmasta. Yhteisyrityksen perustaminen käsittää perustamismotiivit sekä partnerin valinnan. Toimintavaiheessa käsitellään kontrolli, yhteistyö sekä oppiminen. Lisäksi käydään läpi yhteisyritystoiminnan ongelmia sekä yksikön menestymistä ja sen mittaamista.

Teoriaosa on jaettu kahteen osaan. Ensin käsitellään perustaminen ja toiminta yleisellä tasolla, minkä jälkeen samat asiat käydään läpi Venäjän markkinoiden näkökulmasta. Tutkielman empiirisessä osiossa on tutkittu neljää tuotannollista suomalais-venäläistä yhteisyritystä. Tutkimusmetodina on käytetty case- tutkimusta ja empiirinen aineisto on kerätty kyselylomaketta hyväksikäyttäen maaliskuussa 2003. Empiirisen osion tuloksia on verrattu aikaisempiin teorioihin.

Tuloksista on nähtävissä, että motiivit yhteisyrityksen perustamiselle ovat yrityksissä olleet pääosin markkinahakuisia. Partnerin valinnassa havaittiin merkittävimmät menestymiseen vaikuttavat erot yritysten välillä. Suomalaisten yritysten kontrolli yhteisyrityksestä on ollut tarkkaa ja yhteistyö venäläisen partnerin kanssa on yleisesti ottaen sujunut hyvin. Yritysten oppiminen on ollut lähinnä paikallisen liiketoimintaympäristön tuntemuksen lisääntymistä toiminnan aikana. Tuloksista on havaittavissa, että luottamus ja yhdenmukaiset tavoitteet partnereiden välillä vaikuttavat merkittävästi yhteisyrityksen menestymiseen.
Avainsanat:
Yhteisyritys, menestyminen, Venäjä
© Tritonia 2014-2019