Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Holmsten, Harri

Mobiilikanavan hyödyntäminen markkinointiviestinnässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirjo Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Tämän Pro gradu –tutkielman tarkoituksena on arvioida mobiilikanavan käyttökelpoisuutta yrityksen markkinointiviestinnässä sekä selvittää millä edellytyksillä mobiilikanavaa kannattaa hyödyntää osana markkinointikampanjaa.

Matkapuhelinta on käytetty yritysten toimesta markkinointiviestinnässä jo pitkään. Tämä on kuitenkin ollut pitkälti tekstiviestien lähettämistä kuluttajan matkapuhelimeen. Viime vuosien nopea teknologinen kehitys niin mobiilipäätelaitteissa kuin internetin osalta on tuonut esiin muutoksia ihmisten median kuluttamisessa sekä mahdollistanut uusien ja innovatiivisten menetelmien käytön mainonnan ja markkinoinnin kentässä. Tämä lähtökohta toimii motivaationa tämän tutkimuksen toteuttamiselle.

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostetaan arvioimalla mobiilikanavan hyödyntämisen edellytyksiä yrityksen markkinointiviestinnässä sekä toisaalta arvioimalla millaisiin markkinoinnin kommunikaatiotavoitteisiin mobiilimarkkinointiviestinnän keinoilla voidaan vaikuttaa. Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin yksittäistapaustutkimuksena, jossa aineistonkeruumetodina käytettiin teemahaastatteluita. Haastateltavina olivat tutkimuksen kohteena olleeseen markkinointikampanjaan osallistuneet henkilöt, joiden avulla pyrittiin lisäämään tietoa mobiilikanavan hyödyntämisestä osana markkinointikampanjaa.

Haastatteluaineisto osoitti, miten mobiilikanavaa voidaan kokonaisvaltaisesti ja menestyksekkäästi hyödyntää markkinointikampanjassa osana digitaalista markkinointiviestintää. Suurimpina haasteina mobiilikanavan käytölle olivat päätelaitteiden käyttöjärjestelmiin sekä viestin vastaanottajaan liittyvät kysymykset. Tutkimus osoitti mobiilimarkkinointiviestinnän potentiaalin vaikuttaa kuluttajan vastaanottoprosessin kaikkiin tasoihin samalla vahvistaen aiempaa tutkimusta mobiilikanavan vahvuudesta käyttökelpoisena asiakassuhdehallinnan työkaluna.
Avainsanat:
mobiilikanava, mobiilimarkkinointi, markkinointiviestintä
© Tritonia 2014-2019