Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Korkiakoski, Niko

CASE FIRMAKIRJA - Pienten ja keskisuurten yritysten hankinnan ja myynnin tehostamiseen tähtäävän palveluinnovaation kehittäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Päivi Haapalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Tässä tutkielmassa selvitetään case-esimerkin avulla, minkälaisella yhteisöpalvelu-teknologiaan pohjautuvalla uudenlaisella internet-palvelulla voitaisiin tehostaa pk-yritysten hankintaan, myyntiin ja verkostoitumiseen liittyviä toimintoja business-to-business kentällä. Liiketoimintasuunnitelman laatimisen avulla pohjustetaan tämän näkemyksen siirtämistä käytännössä uudeksi innovatiiviseksi palvelutuotteeksi.

Tutkimus toteutetaan empiirisessä osiossa kvalitatiivisen tapaustutkimusken keinoin. Tutkielman alussa luodaan laaja katsaus yritysten verkostoitumiseen, hankinta- ja myyntitoimintoihin sekä tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimisen periaatteisiin ja tavoitteisiin. Käyttäjätarpeiden kartoitus on yksi liiketoimintasuunnitelmien tärkeimmistä osioista ja se on toteutettu tässä tutkielmassa poikkeuksellisesti teoriaan pohjautuvalla tutkimuksella.

Käyttäjätarpeiden kartoittamisen jälkeen esitellään Firmakirja-hankkeen tavoitteet ja laaditaan liiketoimintasuunnitelma, joka toimii suunnannäyttäjänä hankkeen käytännön toteuttamisen aikana.

Liiketoimintasuunnitelman jatkoksi laadittiin vielä kehittämissuunnitelma, johon sisältyi muun muassa ominaisuusmäärittelyjä, palvelun rakenteen suunnittelua sekä alustavertailu. Kehittämissuunnitelma toimi luontevana jatkona itse liiketoimintasuunnitelmalle, ja sen anti koettiin hyödylliseksi myöhemmin itse projektin toteutuksen aikana.

Tutkielman lopuksi luodaan katsaus toteutetun innovatiivisen palvelutuotteen nykytilanteeseen ja käydään läpi projektin aikana tehtyjä valintoja.
Avainsanat:
yhteisöpalvelut, business-to-business liiketoiminta, hankinta, asiakkuuksienhallinta, liiketoimintasuunnitelma, pk-yritykset
© Tritonia 2014-2019