Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Kuismin, Jouko Tapio

Sataman kehittäminen. Tapaustutkimus: Rahjan sataman kehittäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
KTT Päivi Haapalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Tässä tapaustutkimuksessa on haettu vastauksia kysymykseen: Mitkä ovat ne asiat, joita satama voi itse kehittää parantaessaan toimintaansa? Kysymystä on täydennetty lisäky-symyksellä: Mitkä ovat sellaisia satama-alueen kehittämistoimia, joihin satama voi vai-kuttaa, mutta joiden toteuttamiseen se tarvitsee yhteistyökumppaneiden toimia? Tutki-muksen erityisenä kohteena oli Kalajoen sataman kehittäminen.

Tutkimuksen tulokset vahvistivat jo olemassa olevia teorioita. Teoria osuuden alussa tarkastellaan määritelmiä satamalle ja logistiikka- käsitteelle. Määritelmissä sataman todetaan suojaavan toimijoita luonnonolosuhteilta ja toisaalta satamat ovat voineet ke-hittyä luonnonolosuhteiltaan edullisiin paikkoihin. Logistiikka -käsitteen määrittelyssä taasen todetaan, että yhteiskunnan tahdolla on suuri merkitys logistiikkatoiminnoissa. Tutkimus vahvisti molempia näkemyksiä. Samoin tutkimus tuki jatkuvan kehittämisen toimintamallin teorioita

Sataman toiminnan kannalta on tärkeää, että sillä on riittävästi päätoimista henkilöstöä johtamassa toimintaa. Satamalta odotetaan laadukasta palvelua vuorokauden eri aikoina. Välttääkseen reklamaatioita tavaroiden käsittelyn pitää olla huolellista sataman kaikissa eri työvaiheissa. Sataman tarjoamat lisäarvopalvelut kuten varastot, kontitus ja muu yksiköinti sekä kuljetusketjujen muodostaminen ovat keskeisessä roolissa asiakkaan valitessa satamaa. Sataman on myös tärkeä huomioida sataman palveluja käyttävien työntekijöiden tauko- ja odotustilatarpeet. Kansainvälisessä liikenteessä toimivalta sa-tamalta edellytetään noudattavan turvajärjestelyissä ISPS - säännöksiä. Kustannusteho-kasta toiminta, toimintavarmuus ja tehokkaasti toimiva informaatiojärjestelmä varmis-tavat asiakassuhteiden jatkuvuuden. Satamalla on myös oltava tilaa toimintansa laajen-tamiseen asiakaskysynnän kasvaessa. Tässä tapaustutkimuksessa korostui sataman eri-koistumisen tärkeys. Asiakkaat toivovat Kalajoesta kehittyvän Suomen suurimman pie-niä ja keskisuuria sahoja palvelevan sataman.
Avainsanat:
Kehittäminen, laatu, logistiikka, satama
© Tritonia 2014-2019