Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäkelä, Päivi

Työhyvinvointi esimiestyön haasteena

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilöstön työhyvinvointia erikoissairaanhoidossa ja sen asettamia vaatimuksia esimiestyölle. Kirjallisuuden avulla tarkasteltiin työhyvinvointia ja johtamista sekä sitä, miten työhyvinvointia voidaan tukea esimiestyön keinoin. Empiirisen osuuden tavoitteena oli verrata keskenään esimiestehtävissä ja ei-esimiestehtävissä olevien työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä keskenään.

Tutkimuksen keskeiset kysymykset ovat: 1) Mitä työhyvinvointi on ja miten se julkisessa terveydenhuollossa esimiestyön kannalta näyttäytyy? 2) Mitä vaatimuksia henkilöstön työhyvinvointi asettaa esimiestyölle? ja 3) Miten esimiestyö tutkimukseen valitussa sairaanhoitopiirissä pystyy vastaamaan henkilöstön tarpeisiin? Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin Webropol-kyselynä valitussa sairaanhoitopiirissä vuonna 2008. Koko tutkimusaineisto koostui 1793 vastauksesta, mutta tähän tutkimukseen valittiin vain hoitohenkilöstön vastaukset, joita oli 1095. Tutkimusaineisto analysoitiin vertailun avulla.

Työhyvinvointia julkisessa erikoissairaanhoidossa voidaan luonnehtia hyväksi, mutta kehitettävääkin löytyy. Tuloksena voidaan todeta, että erityisesti huomiota tulee kiinnittää johtamiseen ja esimiestyöhön sekä avoimen vuorovaikutuksen ja tiedottamisen lisäämiseen työyhteisössä. Työn organisointiin liittyvissä tekijöissä tulee huomioida henkilöstön osallistumismahdollisuus toiminnan suunnitteluun ja töiden suunnitelmalliseen järjestämiseen. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää ennaltaehkäisevään toimintaan työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Tuloksia voidaan hyödyntää työelämän laadun parantamisessa, työhyvinvoinnin edistämisessä ja suunnittelussa sekä terveydenhuoltoalan vetovoimaisuuden säilyttämisessä. Jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota hyvien käytäntöjen noudattamiseen, koska työhyvinvointi perustuu hyviin ja toimiviin käytäntöihin. Erityisesti avainasemaan nousee johtaminen ja esimiestyö. Työhyvinvointi ei ole sattumaa. Vietämme suurimman osan ajastamme työpaikalla, joten työhyvinvoinnilla on suuri vaikutus meidän kokonaisterveyteemme.
Avainsanat:
esimiestyö, hoitohenkilöstö, työhyvinvointi, vertailu
© Tritonia 2014-2019