Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Södergård, Lisa

Lanthandlerskans son. En jämförelse mellan romanen och dess dramatisering.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Äidinkieli ruotsi
Sivumäärä:
87
I min avhandling pro gradu gör jag en jämförelse mellan romanen Lanthandlerskans son och dess dramatisering. Dramatiseringen av en roman kan ses som en form av översättning trots att överföringen inte sker från ett språk till ett annat utan från ett medium till ett annat. Utgående från Ingos modell för översättningskritik har jag konstruerat en analysmodell som jag tillämpar på mitt material. Jag undersöker hur överföringen påverkar språket och innehållet och studerar aspekterna språklig varietet, pragmatik och semantik.

Kategorin språklig varietet innebär att jag jämför stilen i romanen och dramat genom att undersöka talspråkliga drag och stilfigurer. Jämförelsen visar att dialogen i romanen innehåller mer talspråkliga inslag än dialogen i manuskriptet. Gemensamt för romanen och dramat är användningen av bildmässiga stilfigurer medan hänvisande stilfigurer används främst i romanen.

Vid undersökningen av pragmatiken studerar jag förändringar i struktur samt handling och karaktärer. De förändringar som gjorts syftar huvudsakligen till att förstärka dramats övergripande tema.

Kategorin semantik innebär att jag undersöker hurdana innehållsmässiga förändringar som gjorts i fråga om tillägg, utelämningar och förändringar i betydelsenyanser. Den mest utmärkande gruppen är betydelsenyanserna där små förändringar i innehållet påverkar dramat i sin helhet.
Avainsanat:
roman, drama, dramatisering, språklig varietet, semantik, pragmatik
© Tritonia 2014-2019