Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Blomqvist, Susanne

Deutsche Präfixverben mit zer- und ihre schwedische Äquivalente im zweisprachigen Wörterbuch

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
75
SAMMANFATTNING:

I avhandlingen undersöks tyska prefixverb med prefixet zer- och deras svenska motsvarigheter i tvåspråkiga ordböcker. Som primära källor används Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden, Lexikon deutscher Präfixverben och Norstedts och Prismas tysk-svenska, svensk-tyska ordböcker. Målet för arbetet är att kartlägga vilka svenska motsvarigheter det finns tillde tyska prefixverben och att kategorisera dem. Totalt undersöks 138 tyska verb med prefixet zer-.

I analysen delas verben in i fem grupper beroende av sin svenska ekvivalent. Verben har oftast fler än en ekvivalent, och samma verb kan således förekomma i olika grupper. De svenska ekvivalenterna jämförs sedan med de tyska verben för attse om de motsvarar varandra. De svenska ordböckerna har stora likheter sinsemellan och anger ofta nästan identiska ekvivalenter.

Grupperna som analyseras i detta arbete är de prefixverb som har en svensk motsvarighet med verb och sönder, verb med annan partikel eller reflexivpronomen, enkla verb, tyska verb utan ekvivalent i de svenska ordböckerna och fasta ordförbindelser. Analysen visade att verb kombinerade med sönder utgjorde den största gruppen bland ekvivalenterna med 55 olika motsvarigheter. Gruppen med andra partiklar eller reflexivpronomen utgjorde 32 (Norstedt) respektive 36 (Prisma) ekvivalenter i de svenska ordböckerna. De enkla verben hade 30 respektive 37 ekvivalenter. Den fjärde gruppen består av 38 zer-verb som saknar motsvarigheter i de tysk-svenska ordböckerna. Gruppen med fasta ordförbindelser utgör en speciell del av materialet för att den består av uttryck med ett zer-verb och motsvarande svenska uttryck. Det kunde alltså konstateras att de tysk-svenska ordböckerna ganska väntat saknade en del av de prefixverb med zer- som fanns upptagna i de tyska ordböckerna.


Avainsanat:
Präfixverben mit zer-, zweisprachiges Wörterbuch, schwedisches Äquivalent.
© Tritonia 2014-2019