Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Rantala, Jaana

Raippaluodon tuulivoiman suunnitteluprosessi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tuulivoima on uusiutuva energia, joka on energiantuotantomuotona Suomessa uusi ja ajankohtainen. Isojen tuulivoimahankkeiden suunnitteluprosessit ovat toistaiseksi olleet hitaita ja monivaiheisia. Uusiutuvan energiantuotannon lisäämiselle kohdistuu kuitenkin suuria paineita kansainvälisten ja kansallisten ilmasto- ja energiastrategioiden muodossa. Ilmastonmuutosta pyritään hillitsemään korvaamalla uusiutumattomia energialähteitä uusiutuvilla energialähteillä ja monipuolistamalla samalla Suomen energiajärjes-telmää. Ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että tuulivoiman suunnitteluprosessit ovat sujuvia ja uusia tuulivoimapuistoja rakennetaan.

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia tuulivoiman suunnittelua ja syitä, miksi tuulivoimalla tuotetun energian tuotantoa pyritään lisäämään. Suunnitteluprosessista haluttiin tutkia, millaiset toimijat vaikuttavat suunnitteluprosessin kulkuun ja millaiset tekijät voivat edistää tai estää suunnittelua. Lisäksi tutkittiin tuulivoimapuiston vaikutuksia paikalliseen elinkeinoelämään ja työllisyyteen haastatteluaineiston pohjal-ta. Tuulivoiman suunnitteluprosessia on käsitelty yleisellä tasolla ja tarkemmin yksittäisen hankkeen kautta, joka tässä työssä on ollut Raippaluotoon suunniteltu tuulivoimapuisto.

Aihetta tutkittiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Empiirinen aineisto on kerätty pääosin teemahaastatte-luina ja aineistoa on täydennetty hankkeeseen liittyvien lausuntojen ja lehtiartikkeleiden pohjalta. Teema-haastattelu on joustava aineistonkeruumenetelmä, jolla on kerätty tietoa Raippaluodon hankkeen eri osa-puolilta. Tutkimustapana on käytetty tapaustutkimusta. Tapaustutkimukselle tyypillinen piirre on ilmiön perusteellinen kuvaus ja monenlaisten aineistojen ja menetelmien käyttö. Aineisto on kerätty kirjallisuu-desta, erilaisista selvityksistä ja lausunnoista sekä haastatteluista.

Tutkimusaineiston mukaan Raippaluodon tuulivoimapuistohanke on ollut melko pitkä ja hankala proses-si. Esiselvitykset ja YVA-menettely on saatu päätökseen, mutta hankkeen tulevaisuus on edelleen epäsel-vä. Hankaluuksia suunnitteluun ovat tuottaneet esim. ristiriitaisuus sähköntuottajan ja maakuntaliiton suunnitelmien kesken, alun perin suuri hankekoko, vakiintumattomat käytännöt, alueen monien intressi-ryhmien huomioiminen, herkkä ja monimuotoinen ympäristö ja viimeisimpänä Etelä-Pohjanmaan elin-keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kielteinen lausunto hankkeesta. Toisaalta suunnittelua edistäviä tekijöitä ovat olleet mm. hyvät tuuliolosuhteet, tuulivoiman puhtaus energiantuotannossa, syöttötariffijär-jestelmä ja positiivinen työllistämispotentiaali erityisesti tuulivoimaloiden rakennusvaiheessa.

Loppupäätelmänä voidaan todeta, että tuulivoimaan yhdistyy eri ympäristöintressien vastakkainasettelu. Tuulivoima on puhdas energiamuoto, jolla korvataan päästöjä tuottavia energiamuotoja, mutta toisaalta sen ajatellaan häiritsevän maisemaa ja ympäristöä, eikä suunnittelulla ole täysin pystytty poistamaan ympäristöriskejä. Tärkeää tuulivoiman suunnitteluprosessissa on huomata huolellisen suunnittelun merki-tys. Raippaluodon hankkeessa tuulivoimaloiden jättäminen maailmanperintöalueen ulkopuolelle olisi sujuvoittanut esimerkkihankkeen prosessia. Yhtenäisillä viranomaisohjeilla ja lainsäädännön muutoksilla tuulivoiman suunnitteluprosessit sujuvat entistä jouhevammin.
Avainsanat:
Tuulienergia, Raippaluoto, ympäristövaikutukset, aluesuunnittelu, energiantuotanto
© Tritonia 2014-2019