Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Pärkkä, Minna

Samhällsbärande tvåspråkighet i ljuset av nutida utbildning och framtida arbetsliv inom vården – Enkätundersökning bland studerande vid tre yrkeshögskolor

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
101
Pro gradu tutkielmani tavoitteena on tutkia hoitoalan opiskelijoiden suhtautumista kotimaisiin kieliin opinnoissa ja tulevassa työelämässä.

Keskeisiksi käsitteiksi ja samalla tutkimuskysymyksiksi nousi kotimaisiin kieliin suhtautuminen ja niiden tunnustaminen. Tutkimusmateriaalini kostuu 137 kyselyvastauksesta, jotka kerättiin kolmesta eri ammattikorkeakoulusta. Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä toimii näiden kolmen ryhmän keskinäinen vertailu sekä Axel Honnethin teoriaan pohjautuva sosiaalinen tunnustaminen, joka jakautuu tunnustamiseen yksilö-, oikeus- ja arvotasolla.

Teoriaosassa lähestyn aihettani kielisosiologian näkökulmasta, jossa kielen henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen merkitys yhdistyvät. Henkilökohtaisella tasolla käsittelen äidinkielen ja kaksikielisyyden merkitystä yksilölle, kun taas yhteiskuntatasolla käsittelen kotimaisten kielten historian vaikutusta nykyiseen kielilakiin, koulumaailmaan, työelämään ja ajankohtaiseen mediassa käytävään keskusteluun.

Tutkimukseni tuloksista käy ilmi, että hoitoalan opiskelijat ovat tietoisia ammattiinsa liittyvästä kielellisestä velvoitteesta, joka tulee ilmi sekä kotimaisiin kieliin suhtautumisessa sekä niiden tunnustamisessa kolmella eri tasolla. Kotimaisten kielten tärkeys yksilötasolla ymmärretään jokaisen henkilökohtaiseksi oikeudeksi, mutta vaatimus ostata kummatkin kotimaiset kielet nähdään enemmin alueellisena kuin koko maata koskevana tekijänä.

Johtopäätelmänä voi todeta, että hoitoalan opiskelijat suhtautuvat pääsääntöisesti niin kotimaisiin kieliin kuin kielitaitoon muissakin kielissä myönteisenä ja hyödyllisenä osatekijänä tulevassa työelämässä. He kokevat myös käytännönläheisen kielenopetuksen tärkeänä tekijänä kaksikielisyyden toteutumisessa hoitoalalla.
Avainsanat:
de två inhemska språken, förhållningssätt, erkännande, vårdstuderande
© Tritonia 2014-2019