Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Salmela, Eveliina

"Joo, vikaa olis taas pähkäiltävänä fiksummille..." Avausviestin vaikutus keskustelun käyntiin lähtemiseen tietokoneharrastajien keskustelupalstalla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
128
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen avausviesti saa aikaan keskustelua tietokoneharrastajien keskustelupalstalla. Hypoteesina oli, että yhteisöllisyyden ilmentäminen avausviestissä lisää sen mahdollisuuksia saada vastauksia. Tutkimuskysymyksinä oli miten avausviestin aihepiiri, tavoite, koostumus sekä käytetyt ilmaisukeinot vaikuttavat keskustelun käynnistymiseen. Kaikkia tutkittuja asioita voidaan käyttää yhteisöllisyyden ilmentämiseen. Aineistona oli MuroBBS, joka on yksi Suomen suurimmista tietotekniikka-aiheisista keskustelupalstoista. Ensin tutkittiin laajemmalla aineistolla aihepiirin vaikutusta avausviestin kiinnostavuuteen ja verrattiin sitten keskenään vastauksetta jääneiden ja suosittujen eli enemmän kuin 30 vastausta saaneiden viestiketjujen avausviestejä muiden tekijöiden osalta. Lisäksi tarkasteltiin avausviestien huumoria. Tarkastelusta ilmeni, että yleisluontoisempi aihe näyttäisi saavan aikaan pidempiä keskusteluja kuin rajattu erikoisalan aihe. Vastauksetta jääneiden avausviestien tavoitteena oli enimmäkseen tiedon saaminen muilta käyttäjiltä, kun taas suosituissa viesteissä myös annettiin lukijoille jotain, kuten tietoa tai mielipiteitä. Suosituissa viesteissä viestin muotoiluun oli lisäksi panostettu enemmän. Ne olivat keskimäärin pidempiä, ja eri-laisia tekstin muotoilukeinoja oli käytetty runsaammin kuin vastauksetta jääneissä ava-usviesteissä. Molemmissa ryhmissä avausviesteissä käytetty huumori sisälsi paljon ironiaa ja kuvainnollista kieltä, kuten kielikuvia ja idiomeja. Tulosten perusteella pitkillä viestiketjuilla on yhteys sellaisiin avausviesteihin, joista välittyy palstan kulttuuriin tuntemus, panostus viestin kirjoittamiseen sekä vastavuoroisuuden osoittaminen. Informaation vaihdon lisäksi tärkeinä tekijöinä esiin nousivat yh-teisöllisyys, sosiaalisuus, vastavuoroisuus sekä palstan kulttuurin arvostus. Tutkimushypoteesi sai siten vahvistusta, eli yhteisöllisyyden ilmentäminen avausviestissä näyttää olevan yhteydessä sen mahdollisuuksiin saada aikaan pitkä keskustelu.
Avainsanat:
Keskustelupalsta, verkkoyhteisö, verkkokeskustelu, keskustelunavaus, avausviesti, tietokoneharrastus, yhteisöllisyys
© Tritonia 2014-2019