Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Tammenpää, Tea

Mobiilimarkkinointi: Markkinointiviestinnän henkilökohtainen mainoskanava

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Luomala Harri
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Markkinoinnin laitos
Pääaine:
Markkinointi
Sivumäärä:
90
Mobiilimarkkinoinnilla tarkoitetaan matkapuhelimeen kohdistuvaa mainontaa, mikä mahdollistaa erittäin henkilökohtaisen ja reaaliaikaisen viestinnän sekä lähes 100 % huomioarvon. Edellä mainittujen syiden vuoksi sitä voidaan pitää yhtenä markkinoinnin erityisilmiönä, joka kuuluu nopeasti muuttuvaan sähköisen kaupankäynnin ja -viestinnän osa-alueeseen.

Tutkielman tarkoituksena on tutkia mobiilimarkkinoinnin soveltuvuutta kuluttajamark-kinoinnille suunnattuna viestinnän kanavana. Työssä tarkastellaan miten tällaista mai-nontaa voitaisiin hyödyntää markkinointiviestinnässä, miten kuluttajat siihen suhtautu-vat, millaiset henkilöt sen hyväksyvät sekä minkälaisten tuotteiden ja palveluiden koh-dalle mainonta soveltuu.

Ensimmäisenä tavoitteena on kuvata mobiilimarkkinointia yleisesti sekä kertoa mitä seikkoja mobiilimarkkinoinnin toteutuksessa tulee huomioida. Näiden jälkeen kerrotaan mobiilimarkkinoinnin erityispiirteistä, jotka johtuvat henkilökohtaisuudesta, teknisistä ratkaisuista sekä paikallistamisesta. Erityispiirteenä voidaan pitää myös sitä, että pienen näyttöpäätteen vuoksi mobiilimarkkinointi soveltuu ainakin toistaiseksi vain melko yk-sinkertaisten ja kuluttajan entuudestaan tuntemien palveluiden markkinointiin.

Toisena tavoitteena on analysoida mobiilimarkkinoinnin hyväksymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä näihin tietoihin perustuen asettaa työlle hypoteesit. Aikaisempia tutki-muksia aiheesta on varsin vähän, jonka vuoksi työssä on päädytty hypoteesien käyttöön. Niissä mobiilimarkkinoinnin hyväksymistä on tarkasteltu vain demografisten tekijöiden sekä mobiilipalveluiden käytön suhteen, mutta itse arvelen hyväksymisen riippuvan muistakin tekijöistä. Demografisten tekijöiden lisäksi hyväksymiseen vaikuttaa mieles-täni sosioekonominen tausta sekä kuluttajan elämäntyyli. Näiden tekijöiden tunnistami-nen on hyväksymisen kannalta tärkeää, jotta voidaan luoda kuluttajalle relevantti mainossanoma. Kolmantena tavoitteena on hypoteesien testaus empirian avulla.
Avainsanat:
Mobiilimarkkinointi, kuluttaja, hyväksyminen
© Tritonia 2014-2019