Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Vauhkonen, Ida

Verkossa nimi on nimimerkki. Nimellä esiintymisen ongelmat verkkokeskustelussa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Julkisessa keskustelussa anonymiteetin on esitetty huonontavan keskustelun laatua verkossa. Ongelmanratkaisuna on ehdotettu nimipakon käyttöönottoa keskustelupalstoille. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nimipakon mahdollisia vaikutuksia. Tavoitteena oli selvittää, millaisia ongelmia liittyy nimellä esiintymiseen verkkokeskustelussa. Tavoitetta selvitettiin neljän kysymyksen avulla. Ensin selvitettiin, miten nimellä esiintymisen ongelmia määriteltiin, toiseksi miten koettuja ongelmia voidaan ratkaista ja kolmanneksi, miten verkkokeskustelua voi kehittää. Lopuksi tarkasteltiin, miten nimellä esiintymisen ongelmat kuvaavat yhteiskunnallisia ajattelutapoja ja kulttuurisia arvoja.

Aineistona käytettiin Helsingin Sanomien keskustelupalstan kansalaiskeskustelua aiheesta ”Pitäisikö verkkokeskustelu sallia vain nimellä?”. Tieteenteoreettiset taustasitoumukset olivat sosiaalisesta konstruktionismissa ja sen käsityksissä kielen sosiaalisesta rakentumisesta. Menetelmänä käytettiin kehysanalyysia, jota sovellettiin kansalaiskeskustelun tutkimiseen. Kehysanalyysi ja sen taustalla vaikuttavat teoreettiset suuntaukset tarjosivat käsitteelliset työkalut myös aineiston analyysiin.

Aineistosta selvisi, että vaatimus nimellä esiintymisestä koetaan nimipakkona. Analyysin tuloksena syntyi siten kolme nimipakon kehystä, jotka nimettiin uhan kehykseksi, ratkaisun ja kehittämisen kehykseksi sekä verkkokulttuurin kehykseksi. Uhan kehyksessä nimipakko uhkasi yksityisyyttä, sananvapautta ja tasa-arvoa. Nimen käytön vaatimus koettiin valtaapitävien pyrkimyksenä lisätä omaa arvovaltaansa, mikä taas uhkaisi demokratiaa ja lisäisi syrjintää. Tulokset heijastavat yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvoja, sillä yksityisyyttä, vapautta ja tasa-arvoa pidetään itseisarvoina. Verkkokeskustelun tasoa voitaisiin parantaa mediakasvatuksella, mikä lisäisi tietoa verkkokulttuurista ja verkossa viestimisen taidoista. Verkkokeskustelun kehittäminen vaatisi teknisiä muutoksia keskustelupalstojen alustoihin ja ylläpitäjän panostusta palstan sisällön valvontaan. Nämä tulokset ilmentävät nopean tieto- ja viestintäteknologisen kehityksen seurauksia.

Kehysanalyysin tuloksena selvisi myös, että nimellä esiintymisen ongelmien ydin ei ole itse nimessä vaan koko kysymyksen asettelussa. Kysymys nimellä esiintymisen ongelmista verkkokeskustelussa on irrelevantti, sillä verkossa nimi on nimimerkki. Ilman elektronista tunnistautumista myös oikealta näyttävä nimi voi olla nimimerkki.
Avainsanat:
anonymiteetti, nimimerkki, verkkokeskustelu, kehysanalyysi, kehys, kansalaiskeskustelu, keskustelupalsta
© Tritonia 2014-2019