Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2011

Keskinen, Miina

Hankkeiden taloudellisen kannattavuuden arviointi tuotekehitysprosessissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marja Naaranoja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
Tutkielman tavoitteena on luoda kohdeyrityksen käyttöön arviointi- ja laskentamalli, jonka avulla voidaan arvioida kehitystoimien tulevaisuuden kannattavuutta ja joka huomioi arviointiin liittyvän epävarmuuden. Tutkimusongelman ydin on tuotekehitystoimintaan liittyvässä epävarmuudessa. Tutkimuksen lähtökohtana on, että kohdeyrityksessä ei ole käytössä systemaattista yhtenäistä mallia kehityshankkeiden taloudelliseen arviointiin. Tutkielma perustuu yrityksen tarpeeseen löytää laskentamalli, joka avustaa hankkeiden etenemiseen liittyvässä päätöksenteossa sekä resurssien allokoinnissa.

Tutkielma pyrkii normatiivisen tutkimusotteen kautta löytämään soveltuvia menetelmiä kohdeyrityksen kehityshankkeiden arviointiin. Tutkielma koostuu teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osuudesta. Teoriaosuus keskittyy tutkimus- ja kehitystoiminnan ja investointien ominaispiirteisiin sekä toisaalta hankkeiden arviointimenetelmiin kannattavuuden ja epävarmuuden näkökulmasta. Empiirinen osa keskittyy puolistrukturoitujen haastattelujen avulla suoritettavaan kohdeyrityksen nykytila-analyysiin. Tämän tutkimuksen tulokset tulevat perustumaan teoreettisen sekä empiirisen tutkimuksen pohjalta muodostuvaan käsitykseen kohdeyrityksen kehitystoiminnalle soveltuvasta taloudellisesta hankkeiden arviointimallista.

Tutkimustuloksena tutkielmasta on ehdotettava malli kohdeyrityksen kehityshankkeiden arviointiin. Malli perustuu tuotto-onnistumisanalyysiin ja päätöspuumenetelmään. Tuotto-onnistumisanalyysissa arvioidaan hankkeen aikaansaamia kassavirtoja perinteisin investointien laskentamenetelmin. Taloudellisina mittareina käytetään niin takaisinmaksuajan menetelmää, absoluuttista ja suhteellista nettonykyarvomenetelmää kuin myös sisäisen korkokannan menetelmää. Valittujen taloudellisten mittarien käyttö on perusteltua, sillä niiden avulla voidaan analysoida hankkeen eri osa-alueita. Tuotto-onnistumisanalyysissä arvioidaan lisäksi hankkeen onnistumismahdollisuuksia ja täten huomioidaan kehityshankkeille ominainen epävarmuus. Päätöspuuanalyysissa puolestaan kassavirtojen ja hankeen onnistumiseen vaikuttavien osa-alueiden lisäksi arvioidaan hankkeen eri vaiheiden onnistumistodennäköisyyksiä.
Avainsanat:
tutkimus- ja tuotekehitys, portfoliojohtaminen, investointien arvonmääritys, epävarmuus, kannattavuus
© Tritonia 2014-2019