Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Pentikäinen, Minna Marianne

Der Entwicklungsbedarf der Übersetzerausbildung an den Universitäten Vaasa und Tampere – Der Blickwinkel der Studierenden

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
176
Tutkielman aiheena on Vaasan ja Tampereen yliopistojen kääntäjänkoulutuksen kehittämistarve opiskelijoiden näkökulmasta. Opiskelijoiden näkökulmaa jää helposti huomiotta. Se on kuitenkin tärkeä ottaa huomioon koulutusohjelmia kehitettäessä ja uusia opiskelijoita houkuttelevia koulutusohjelmia suunniteltaessa.

Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluina, joihin valittiin yhteensä viisi opiskelijaa, kolme Vaasan yliopistosta ja kaksi Tampereen yliopistosta saksan kielen ja kääntämisen ja tulkkauksen koulutusohjelmasta. Opiskelijat valittiin niin, että jokainen heistä on joko opiskellut saksaa aiemmin pääaineenaan ja vaihtanut sittemmin pääainettaan tai opiskelee edelleen pääaineenaan saksaa. Kaikki opiskelijat olivat myös opiskelleet jo useamman vuoden, joten heillä oli tarpeeksi kokemusta opinnoista.

Työn toisessa osassa esitellään ensin molempien yliopistojen saksan kielen koulutusohjelmat ja niiden tavoitteet ja vertaillaan niitä hiukan toisiinsa. Kolmannessa osassa käsitellään kääntäjänkoulutusta auktorisoidun kääntämisen, didaktiikan ja työelämän näkökulmasta. Teoreettisen osan tavoitteena on esittää, mitä opintoihin tulisi edellä mainituista näkökulmista katsoen kuulua. Työn neljännessä osassa teemahaastattelut analysoidaan ja esitetään analyysin pohjalta johtopäätökset.

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja oli, että molempien yliopistojen opiskelijat haluaisivat muuttaa opintojen sisältöä. Vaasassa kaivataan mm. lisää tietoa kääntäjänä toimimisesta, audiovisuaalista kääntämistä ja mahdollisuutta tulkkauksen opintoihin kaikissa kielissä, Tampereella taas lisää työelämän kannalta relevantteja tekstilajeja. Toisaalta Vaasan yliopiston saksan kielen ja kirjallisuuden koulutusohjelman antaa opiskelijoille mahdollisuuden opiskella niin kielitiedettä ja kääntämistä kuin kirjallisuuttakin. Toisaalta taas jotkut opiskelijoista haluaisivat suuntautua kääntämiseen jo aineopinnoissa. Tampereella filologian ja kääntämisen erottamista toisistaan pidetään hyvänä, mutta toisaalta filologian opinnoilla voisi olla jotain annettavaakin kääntämisen opiskelijoille. Molemmissa yliopistoissa kaivataan lisää tietoa yrittäjyydestä.
Avainsanat:
Übersetzerausbildung, Entwicklungsbedarf, Universität, Studierende
© Tritonia 2014-2019