Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Honkola, Sari

Toimintaympäristön muutosten ja talouden murroksen vaikutukset kuntien kehittämistoimintaan. Erityistarkastelussa Etelä-Pohjanmaan maakunta.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Katajamäki Hannu
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
100
Kuntakentässä on viime vuosina tapahtunut suuria yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia. Väestön vanheneminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin sekä työvoiman saatavuuden heikkeneminen ja palvelu-tarpeiden kasvu ovat maakunnan kehittämisen kannalta suuria haasteita heikon kuntatalouden tilanteessa. Kuntien tilanne on selvästi vaikeutunut niihin kohdistuvien vaatimusten kasvaessa ja toimintaympäristös-sä tapahtuneet muutokset ovat pakottaneet kuntia tarkastelemaan toimintoja uudelleen sekä tiivistämään keskinäistä yhteistyötä myönteisen kehityksen tukemiseksi.

Maailman talous ajautui taantumaan vuoden 2008 lopulla ja vaikutukset heijastuivat myös Suomeen glo-baalien markkinoiden kautta. Talouden taantuman vaikutukset kuntatalouteen ovat olleet merkittävät, sillä kuntien taloudellinen tilanne heikkeni yllättäen bruttokansantuotteen supistuessa taantuman seurauksena kahdeksan prosenttia. Elpymisestä huolimatta taantuman vaikutukset kuntatalouteen ovat nähtävissä vielä vuoden 2011 aikana. On odotettavissa, että kuntien väliset erot sekä heikon talouden omaavien kuntien määrä kasvaa tulevaisuudessa. Kansallisella tasolla käynnistetyn kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on vahvistaa rakenteita ja palveluntuotantoa siten, että kuntien vastuulla olevat palvelut ja kuntien kehittämistoiminta saavat riittävät rakenteelliset ja taloudelliset perusteet.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella taloudellisen taantuman sekä toimintaympäristössä ta-pahtuneiden muutosten vaikutuksia Etelä-Pohjanmaan kunnissa sekä erityisesti kuntien kehittämistoimin-taan lähivuosien aikana. Tutkimuksessa on selvitetty, millaisia ovat kuntien haasteet ja kehittämisen pai-nopisteet tulevina vuosina ja millaisin odotuksin kunnat suhtautuvat tulevaisuuteen ja taantuman jälkei-seen aikaan. Tutkimusta varten on haastateltu kaikki Etelä-Pohjanmaan kuntien kunnan- ja kaupunginjoh-tajat, yhteensä 19 henkilöä.

Tutkimuksen viitekehys rakentuu aluepolitiikan kehitysvaiheita käsittelevästä aineistosta, kunnallishallin-non ja kuntatalouden perusteista, kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä toimintaympäristön muutos-ten vaikutuksesta kunnalliseen kehittämistoimintaan. Tutkimusalueesta on esitetty perustietoja alueen nykytilan selvittämiseksi. Empiirinen osio muodostuu kuntajohtajien haastatteluista.

Tutkimuksen mukaan talouden taantuma on selvästi kiristänyt kuntatalouden tilaa entisestään ja kuntien velkaantuminen jatkuu edelleen. Vahvan kuntarakenteen takaamiseksi kehittämistoiminnan päämäärinä ovat elinkeinotoiminnan kohentaminen, kilpailukyvyn lisääminen sekä väestön hyvinvoinnin parantami-nen. Tutkimuksessa ilmeni, että haasteista huolimatta kunnissa suhtaudutaan tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja katseet on käännetty tehtyihin uudistuksiin, joista odotetaan saatavan positiivisia tuloksia. Yh-teistyöverkostojen toimivuus ja vallitseva luottamus ovat tärkeitä tekijöitä kehittämisen onnistumisessa ja yhteisten päämäärien saavuttamisessa.
Avainsanat:
Kuntien kehittämistoiminta, toimintaympäristön muutos, kuntatalous
© Tritonia 2014-2019