Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2011

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Koivunen, Tero

Onko konsultointipalkkioilla heikentävä vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Tilintarkastuksen linja
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
54
Tilintarkastusyhteisöjen sidosten sallittavuutta ja tilintarkastuksen ja muun toiminnan yhteensopivuutta pohditaan paljon eri puolilla maailmaa. Riippumaton tilintarkastus on olennainen ominaisuus tehokkailla pääomamarkkinoilla. Tämän johdosta valvontavi-ranomaiset ovat olleet pitkään huolissaan potentiaalisista uhkatekijöistä, jotka saattavat vaarantaa tilitarkastajan riippumattomuuden. Valvontaviranomaisten huoli konsultointi-palveluihin perustuu olettamukseen, että tilintarkastajat ovat valmiita uhraamaan heidän riippumattomuutensa, mikäli he voivat säilyttää asiakkaan, joka maksaa suuria konsul-tointi palkkioita. Tutkimuksessa tutkitaan valvontaviranomaisten sekä sijoittajien huo-lenaihe korkeista konsultointipalkkioista sekä tilintarkastuspalkkioista ja näiden vaiku-tus tilintarkastajanriippumattomuuteen, jota tarkastellaan tilintarkastajan taipumuksella antaa going concern lausunto. Tutkimuksen tulosten perusteella ei pystytty luotettavasti osoittamaan, että tilintarkastajan saamilla palkkioilla olisi heikentävä vaikutus tilintar-kastajan riippumattomuuteen. Tutkimuksessa kuitenkin onnistuttiin osoittamaan, että raportointipäivien määrän kasvaessa tilikauden päättymisestä, tilintarkastajan raportoin-tiin ovat yhteydessä tilintarkastajan antamiin going concern lausunnon sisältäviin tilin-tarkastuskertomuksiin.
Avainsanat:
Tilintarkastajan riippumattomuus ja going concern lausunto
© Tritonia 2014-2019