Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Harjula, Pasi

Tilinpäätöstunnuslukujen ja osakkeen tuoton välinen yhteys

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Paavo Yli-Olli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Sivumäärä:
73
Tutkielman tarkoitus on erityisesti tutkia onko yrityksen tilinpäätöstunnusluvuilla yhteyttä osakkeen tuottoon Suomen osakemarkkinoilla. Tarkoitus on siten selvittää antaako tunnuslukuanalyysi sijoittajille relevanttia informaatiota sijoituspäätöksiin osakemarkkinoilla. Teoreettisen viitekehyksen muodostaa osakemarkkinoiden tasapainomallit (erityisesti CAPM) sekä fundamentaalianalyysi.

Aineiston muodostaa osakkeen tuottodata (Helsingin arvopaperipörssin Intraday -aineisto) sekä ETLA:n tilinpäätöstietokannasta saadut oikaistut tunnusluvut. Tutkimuksessa käytetään sijoitetun pääoman tuottoa, current ratiota ja omavaraisuusastetta osakkeen tuoton selittäjinä. Tutkimus suoritettiin usean selittäjän regressioanalyysilla poikkileikkausanalyysina neljälle eri vuodelle periodilla 1995–1998.

Malli antaa tilastollisesti merkitsevän yhteyden tilinpäätöstunnuslukujen ja osakkeen tuoton välille kahtena vuotena (1996 ja 1998). Vuosina 1995 ja 1997 taas malli ei pysty selittämään osakkeen tuottoa. Selitysaste jää kuitenkin parhaimmillaan 34 prosenttiin eli valtaosa osakkeen tuoton selityksestä tulee mallin ulkopuolelta. Sijoitetun pääoman tuoton ja omavaraisuusasteen tunnusluvut korreloivat positiivisesti osakkeen tuoton kanssa regressioanalyysin antamassa tuoton estimaatissa. Sitä vastoin current ratio korreloi negatiivisesti samassa funktiossa. Se ei myöskään yksin korreloi tilastollisesti merkitsevällä tavalla yhtenäkään vuotena osakkeen tuoton kanssa, toisin kuin sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste. Malli antaa ristiriitaisista tuloksista huolimatta osittain tukea hypoteesille, jossa tilinpäätöstunnusluvut selittävät osakkeen tuottoa.
Avainsanat:
osake, tunnusluku, fundamentaali, tilinpäätös
© Tritonia 2014-2019