Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Aalto, Tarja

Tarjoajan valinta: Soveltuvuuden edellytykset julkisissa hankinnoissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kristian Siikavirta
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus : hallinnon juridiikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Julkisia hankintoja tehdään Suomessa reilulla 22,5 miljardilla eurolla vuodessa. Euroilla mitattuna määrä on suuri, joten julkiset hankinnat ovat merkittävä osa julkista taloutta. Julkisten hankintojen lisääntyminen on viime vuosina ollut merkittävää erityisesti palveluhankinnoissa. Julkisia palveluja on kehitettävä ja tehostettava, johtuen esimerkiksi väestön ikääntymisestä. Julkisen sektorin oman tuotannon lisäksi edullisia ja laadukkaita palveluja on hankittava lisätarpeeseen yksityisiltä palveluntuottajilta. Avoimen ja tasapuolisen kilpailun aikaansaamiseksi on hankintayksiköiden panostettava hankintojensa tekemiseen jo suunnitteluvaiheessa. Hankinnan laadusta riippumatta, on hankintayksikön pyrittävä saamaan kilpailuun mukaan parhaat mahdolliset hankinnan toteuttajat, mihin hankintayksikkö voi vaikuttaa asettamalla tarjoajien kelpoisuudelle vähimmäisvaatimuksia hankintalaissa säädettyjen lisäksi. Hankintayksikön on hankintamenettelyssä arvioitava ehdokkaat ja tarjoajat jo ennen tarjousten vertailua ja valita mukaan vain soveltuvuuden edellytykset täyttävät tarjoajat. Tarjoajien valinta ja tarjousten vertailu ovat hankintamenettelyn eri vaiheita, joista tulee päättää erikseen.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sitä, millä edellytyksillä hankintayksikkö voi sulkea ehdokkaan tai tarjoajan pois kilpailusta. Lisäksi selvitetään sitä, minkälaisia vähimmäisvaatimuksia hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaan tai tarjoajan kelpoisuudelle. Tutkimus kuuluu pääosin hallinto-oikeuden alaan, mutta myös kilpailuoikeuteen. Tutkimusmetodina käytetään lainoppia, jonka tavoitteena on löytää ne säännökset, joita käytetään tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa. Tulkinnassa käytetään myös teleologista tulkintaa eli huomioidaan lain tavoitteet ja tarkoitus. Lähdeaineistona tutkimuksessa käytetään lain esitöitä sekä muuta valmisteluaineistoa, oikeuskirjallisuutta sekä tuomioistuinten ratkaisuja.

Hankintalaissa säädetään pakollisista ja harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista. Pakollinen poissulkeminen koskee lainvoimaisella tuomiolla törkeistä rikoksista tuomittuja ehdokkaita ja tarjoajia. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet koskevat tarjoajien taloudellisia ongelmia sekä epäasiallista yritystoimintaa. Harkinnanvaraisessa poissulkemisessa on käytettävä suhteellisuusharkintaa eli on huomioitava poissulkemisperusteen vakavuus suhteessa kyseessä olevaan hankintaan. Kelpoisuusehtojen vähimmäisvaatimusten on oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä sekä oikeassa suhteessa toteutettavaan hankintaan. Kelpoisuusehdot liittyvät yleensä taloudellisiin ja rahoituksellisiin, teknisiin ja ammatillisiin tai muihin mahdollisiin vaatimuksiin, joiden avulla arvioidaan tarjoajan ominaisuuksia suhteessa hankintaan.

Hankintalain tavoitteena on julkisten varojen käytön tehostaminen, laadukkaiden hankintojen tekeminen taloudellisesti tarkoituksenmukaisesti sekä kilpailun edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankintayksiköiden velvoitteena on sulkea hankintalaissa säädettyjen pakollisten poissulkemisperusteiden omaavat tarjoajat kilpailusta. Hankintayksikön on noudatettava suhteellisuusperiaatetta sulkiessaan tarjoajia pois harkinnanvaraisilla poissulkemisperusteilla. Vain sellaiset tarjoajat, jotka täyttävät hankintayksikön asettamat vähimmäisvaatimukset, hyväksytään mukaan kilpailuun. Näin syntyy tasapuolista ja syrjimätöntä kilpailua, jolla hankintayksikkö pyrkii pääsemään parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun hankinnan toteuttamisessa.

Avainsanat:
julkiset hankinnat, kilpailutus, soveltuvuus
© Tritonia 2014-2019