Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2011

Noppa, Mari

Vapaaehtoistoimijoiden motivaatio – tarkastelussa diabeteshoitajat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Brandt
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
124
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mikä diabeteshoitajia motivoi vapaaehtoistoimintaan paikallisissa diabetesyhdistyksissä. Alakysymykset olivat kuka tekee, mitä tekee sekä diabeteshoitajuuden ja vapaaehtoistoimijuuden yhteen kietoutuminen. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jonka taustafilosofiana vaikutti fenomenologis-hermeneuttinen näkemys. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, ja aineiston analyysimetodina käytettiin teemoittelua. Haastateltavia oli yhteensä viisi, ja he kaikki toimivat julkisessa terveydenhuollossa diabeteshoitajan virkanimikkeellä.

Tutkimuksen teoreettiset viitekehykset muodostuivat motivaatiosta, vapaaehtoistoiminnasta sekä vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatiosta. Niin motivaatio kuin vapaaehtoistoimintakin ovat varsin laajoja ja monimutkaisia tutkimuskohteita. Määritelmiä ja teorioita löytyy useita eikä tyhjentäviä selitysmalleja ole olemassa.

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että vapaaehtoistoimijoiden motiivien kirjo oli suuri. Motiivit jaettiin henkilökohtaisiin ja ammatillisiin motiiveihin sen mukaan liittyikö niihin ammatillinen ulottuvuus. Tutkimuksessa todettiin, että toimijoiden vapaaehtoistoimintaa diabetesyhdistyksessä voidaan kuvata vakavan vapaa-ajan toiminnaksi ja uravapaaehtoisuudeksi. Lisäksi diabeteshoitajan työ on asiantuntijatyötä, ja haastateltavien suhtautuminen palkkatyöhönsä ekstraprofessionaalista, jolloin palkkatyö vaikuttaa myös vapaa-ajan valintoihin.

Haastateltavien vapaaehtoistoimintatehtävät olivat varsin monipuolisia. Isoon osaan tehtävistä liittyi myös ammatillinen ulottuvuus. Vakavan vapaa-ajan toiminta aiheutti haastateltaville ja muille tahoille sekä hyötyjä että haittoja. Lisäksi vapaaehtoistoiminnassa mukana olemisella on vaikutusta muiden tahojen suhtautumiseen. Kaiken kaikkiaan todettiin, että diabeteshoitajien vapaaehtoistoiminnalla on merkittäviä vaikutuksia hyvin monelle taholle. Tärkeä havainto oli myös se, että vapaaehtoistoiminta diabetesyhdistyksessä tukee diabeteshoitajien erikoisosaamista kvalifikaatiovaatimuksiin peilaten.
Avainsanat:
Diabeteshoitaja, vapaaehtoistyö, motivaatio, kvalifikaatio, vakava vapaa-aika.
© Tritonia 2014-2019