Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2011

Luomala, Anu

Tuotekehitys ja prosessimallit yritysten käytössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
44
Tuotekehitys on nykypäivänä yhä tärkeämpi osa yrityksien toimintaa. Se on tärkeä osa menestystä ja se on kilpailuvaltti markkinoilla. Hyvän tuotekehityksen avulla yritys voi menestyä ja erottua edukseen kilpailijoistaan.

Tämän työn teoreettisenä tavoitteena on tutustua tuotekehitykseen yleisenä käsitteenä, uusien innovaatioiden suojaamiseen sekä tuotekehityksessä käytettäviin prosessimalleihin. Työn toteutukseen kuului eri osa-alueita, joista ensimmäiseksi on käsitelty tuotteen elinkaarta sekä tuotekehitystä prosessina ja yleisellä tasolla. Toiseksi on käyty läpi, miten uuden innovaation voi suojata. Olen myös käsitellyt hieman käsitettä Lean-filosofia ja miten se liittyy tuotekehitykseen.

Tämän jälkeen on esitelty muutama yleisin malli lukuisista eri prosessimalleista: Spiraalimalli, Stage-gate malli, Vesiputousmalli, Suppilomalli ja Prototypointimalli. Valitsin nämä mallit, koska ne ovat ehkä yleisimmin sovellettuja ja käytettyjä prosessimalleja. Tarkoituksena on verrata miten nämä mallit eroavat toisistaan ja missä tilanteissa mitäkin mallia hyödynnetään.

Työn empiirisessä osassa olen haastatellut muutamaa isoa teollisuusalan yritystä heidän tuotekehityksestään ja heidän käyttämistään prosessimalleista sekä siitä miten ne toimivat heidän arkipäiväisessä käytössään. Haastattelin noin 30 eri yritystä, mutta vastauksia sain vain 2. Yritysten nimet olen luvannut pitää salassa.

Johtopäätöksissä tarkastelen mallien sovelluskohteita ja ominaisuuksia. Jokaisen mallin eri ominaisuudet soveltuvat tiettyihin käyttö tarkoituksiin. Tarkastelen myös miten prosessimalleista kirjoitettu teoria vastaa sitä miten se toimii käytännössä sekä analysoin yritysten vastauksia.
Avainsanat:
Tuotekehitys, innovaatiot, elinkaari
© Tritonia 2014-2019