Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2011

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Siirilä, Henna

Palkitsemisen vaikutukset motivaatioon Mitä palkitsemismuotoja eri-ikäiset ihmiset pitävät kannustavana?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen: julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
116
Henkilöstön palkitseminen on henkilöstöjohtamisen keskeistä aluetta. Yksi palkitsemisen keskeisimmistä tavoitteista on henkilöstön motivoiminen, ja onnistuessaan palkitseminen tukee yksilön motivaatiota. Palkitsemisen yhtenä tulevaisuuden haasteena tulee olemaan henkilöstön erilaisuuden huomioon ottaminen. Työvoima tulee olemaan monimuotoisempaa, ja ihmisten tarpeet ovat erilaisia myös elämän eri vaiheissa. Nuoria motivoivat eri asiat kuin kokeneempia, vanhempia työntekijöitä.

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää mitä palkitsemismuotoja eri-ikäiset ihmiset pitävät kannustavana. Lisäksi tavoitteena on selvittää, eroavatko naisten ja miesten käsitykset palkitsemismuotojen kannustavuudesta toisistaan.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu motivaatioteorioiden klassikoista, joita ovat Maslow’n tarvehierarkia, Herzbergin motivaatio-hygienia teoria sekä McClellandin teoria. Motivaatioteoriat käsittelevät ihmisen motivaatiota ohjaavia tarpeita sekä näitä tarpeita tyydyttäviä kannustimia ja palkkioita. Lisäksi Levinsonin elämänvaiheteoria ja Ilmarisen työelämänkulkumalli kuvaavat, kuinka nämä tarpeet vaihtelevat ihmisen elämän eri vaiheissa. Teoreettinen tarkastelu muodostaa tutkielman empiiristä osaa varten käsitteellisen viitekehyksen sekä viitekehykset motivaatioteorioista, palkitsemistavoista sekä ihmisen elämän eri vaiheista.

Tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista survey-tutkimusta. Tulokset perustuvat itse kerättyyn aineistoon, joka hankittiin sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto kerättiin Alajärven kaupungin henkilöstöltä ositettua otantamenetelmää käyttäen vuoden 2010 lopussa. Kyselyn vastausprosentti oli 54 %, ja aineisto koostui 130 kyselylomakevastauksesta. Analysointimenetelminä käytettiin parametrittomia menetelmiä kuten Mann-Whitneyn U-testiä ja Kruskalin-Wallisin yksisuuntaista varianssianalyysiä sekä ristiintaulukointia ja Khiin neliö (χ²)-testiä.

Tutkimustulosten mukaan sekä eri-ikäiset että eri sukupuolta olevat ihmiset pitivät erityisen kannustavina oikeudenmukaista kohtelua ja -palkkaa, työsuhteen pysyvyyttä, mielenkiintoista työtä, miellyttäviä työtovereita, pitkiä lomia ja riittävää vapaa-aikaa sekä peruspalkkaa. 25–34 -vuotiaiden ikäryhmä piti muita kannustavampana mm. esimiehen tukea, kannustavaa ilmapiiriä, työajan järjestelyjä, arvostusta sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. 55–63 -vuotiaiden ikäryhmä sen sijaan katsoi muita kannustavammaksi peruspalkan, hyvät työolosuhteet sekä sopivan kuormittavan työn.

Tutkimustulosten mukaan myös naisten ja miesten näkemysten väliltä löytyi vakuuttavia eroja. Naisia kannustivat erityisesti sosiaaliset palkkiot, miehet sen sijaan valitsivat useammin työn sisältöön liittyviä palkkioita. Lisäksi naiset pitivät erityisen kannustavana oikeudenmukaista palkkaa, kun taas miehet katsoivat peruspalkan kannustavan enemmän.
Avainsanat:
motivaatio, palkitseminen, elämänvaiheet
© Tritonia 2014-2019