Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Tuuli, Jaakko

Kansainvälisten tietovirtojen rooli Vaasan energiateknologiaklusterin tietoperustan kehittymiselle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Länsimaisille valtioille kilpailukyky ja innovatiivisuus ovat keskeisiä oman elinvoimaisuuden ylläpitämi-sessä. Innovatiivisuutta ja kilpailukykyä kehitetään muun muassa kansallisten ja alueellisten innovaa-tiojärjestelmien avulla, joissa yksi toimintamalli on innovaatioklusteri. Innovaatioklustereissa aluetta ke-hitetään integroimalla alueiden toimijoita globaaleihin tuotantoverkkoihin, jotta tietovirtoja voidaan van-gita alueelle. Toisaalta globaaleita tuotantoverkkoja johtavat monikansalliset yritykset haluavat hyödyntää tiettyihin alueisiin sitoutunutta osaamista ja tietoa, joka aiheuttaa alueiden ja monikansallisten yritysten välistä vuorovaikutusta ja riippuvuutta.

Pro gradu -tutkielman tehtävä on kuvailla kansainvälisten tietovirtojen roolia Vaasan energiateknologia-klusterin tietoperustan kehittymiselle. Tutkimus on laadullinen ja lähestymistapa induktiivinen. Tutki-musstrategiana toimii tapaustutkimus, ja tiedonkeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelu. Haastattelu-ja suoritettiin kahdeksan, joista kuusi kansainvälisiin ja tutkimus- ja kehitystoiminnan näkökulmasta mer-kittävimpiin klusterin yrityksiin. Lisäksi energiateknologiaklusterin kehittämisestä vastaavaa Teknolo-giakeskus Merinovaa haasteltiin kaksi kertaa.

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että kansainväliset tietovirrat ja osaaminen ovat energiatek-nologiaklusterin kehittymiselle erittäin tärkeät. Lisäksi on odotettavaa, että kansainvälisten tietovirtojen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Keskeisimmät tiedon lähteet ovat asiakkaat ja strategiset toi-mittajat. Energiateknologiaklusterissa toimivat asiakkaat ja strategiset toimijat ovat yhtä tärkeitä osaami-sen ja tiedon lähteinä kuin ulkomaiset toimijat. Johtopäätöstä selittää Vaasassa toimivien asiakkaiden ja strategisten toimittajien pieni määrä. Muita tiedon lähteitä olivat yliopistot ja julkisesti rahoitetut laborato-riot sekä kansainväliset seminaarit ja patentit. Nämä tiedon lähteet sijaitsivat ulkomailla sekä kotimaassa muilla paikkakunnilla. Klusterin sisäisten tietovirtojen vähyyteen vaikuttivat toimijoiden vähäisen määrän lisäksi yliopiston teknillisen tiedekunnan vähäiset resurssit, uusiutuvien energiateknologia-alojen erikois-osaamisen puute sekä yritysten keskinäinen kilpailu sähkötekniikan alalla. Tutkimus ei löytänyt viitteitä siitä, että energiateknologiaklusterissa olevien asiakkaiden ja strategisten toimittajien kanssa yhteis-työsuhteet olisivat läheisemmät kuin ulkomaisten toimijoiden kanssa. Lisäksi osaamisen ja tiedon siirto-mekanismit vaasalaisten ja ulkomaisten asiakkaiden ja strategisten toimittajien kanssa olivat lähes saman-laisia. Esteet ja haasteet tiedon sekä osaamisen kehittämisessä ovat myös samanlaisia vaasalaisten ja ul-komaisten asiakkaiden ja strategisten toimittajien kanssa.

Aluekehityksen näkökulmasta energiateknologiaklusterin kehitykselle on hyvin tärkeää, että osaamista ja tietoa vangitaan alueelle tehokkaammin tulevaisuudessa. Globaaleissa tuotantoverkoissa olevien keihään-kärkiyritysten yhteistyötä Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan kanssa on pyrittävä lisäämään enti-sestään vahvistamalla teknillisen tiedekunnan osaamista ja resursseja. Yhteistyössä on huomioitava myös pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi alueellisten instituutioiden on tuettava komponenttitoimittajaver-koston osaamisen kehitystä ja kansainvälistymistä, jotta niiden integroitumisen aste globaaleissa tuotan-toverkoissa kasvaisi.
Avainsanat:
Globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, Vaasan energiateknologiaklusteri, tietovirrat, osaaminen, aluekehitys
© Tritonia 2014-2019