Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Karbin, Siina

Zur sprachlichen Variation im DaF-Unterricht. Einstellungen und Erfahrungen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
73
Kielen vaihtelun käsitteleminen saksa vieraana kielenä -opetuksessa on tämän pro gradu –tutkielman teema. Tavoitteena on selvittää, miten kielen vaihtelua tulisi asiantuntijoiden mielestä käsitellä saksa vieraana kielenä -opetuksessa, sekä miten Wienissä opiskelijavaihdossa olleet germanistiikan opiskelijat kokivat kielellisen valmistautumisensa suhteessa eri varieteetteihin. Tutkitut varieteetit ovat jaettavissa alueellisiin ja tyylillisiin varieteetteihin sekä ammatti- tai erikoiskieliin.

Asiantuntijoiden mielipiteitä tutkitaan lähdekirjallisuuden avulla. Opiskelijoiden kokemuksia kartoitetaan Internetissä julkaistavalla lomakkeella. Tutkimuksen menetelmä on pääosin kvantitatiivinen. Kvalitatiivista menetelmää käytetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan ja täydentämään analyysiä.

Saksan kielen vaihtelua tulisi asiantuntijoiden mukaan käsitellä myös saksa vieraana kielenä -opetuksessa. Variaation tematisointia vaikeuttaa opettajien pätevyys, sopivien opetusmateriaalien puuttuminen sekä didaktiset ja kieli-ideologiset näkökohdat. Erimielisyyttä asiantuntijoiden keskuudessa aiheuttaa kysymys kielen vaihtelun tematisoinnin laajuudesta, vaikka varsinkin reseptiivisen kielitaidon hankkimista kannatetaan yleisesti.

Kyselytutkimukseen osallistui 34 opiskelijaa yhteensä 13 Euroopan maasta. He kokivat yliopisto-opintojensa valmistaneen heitä vaihto-opiskeluvuoteensa hyvin yleis- ja ammattikielen mutta välttävästi Itävallan saksan ja puhekielen kannalta. Samoin vaihto-opiskelun aikana karttuneesta kielitaidosta oli myöhemmissä opinnoissa hyötyä lähinnä yleis- ja ammattikielen saralla. Vaikka saksan kielen asiantuntijat puoltavat kielen vaihtelun käsittelemistä saksa vieraana kielenä -opetuksessa, esitellään saksan kieli käytännössä pääosin yhtenäisenä.
Avainsanat:
Variation, Varietät, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachenunterricht
© Tritonia 2014-2019