Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pitkänen, Hanna-Leena

Henkilöstöjohtamisen prosessit - Osaamisen hallinnan prosessien kuvaaminen case-yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
106
Henkilöstön johtaminen on ollut organisaatioiden toimintaa kautta aikojen. Henkilöstöjohtamisen käsitteen kautta henkilöstöä ei koeta niinkään kustannuksena, vaan ainutlaatuisena kilpailuedun lähteenä. Henkilöstöstä, organisaation tärkeimmästä resurssista ja organisaation osaamisen perustasta, käytetään usein termiä inhimillinen pääoma.

Henkilöstöjohtaminen voidaan ymmärtää sarjana toimintoja, joilla tähdätään kilpailuetuun ja sen ylläpitämiseen sekä rakennetaan yksilön ja organisaation suorituskykyä. Yksilön ja organisaation suorituskyvyn ylläpitämistä ja kehittämistä voidaan lähestyä osaamisen hallinnan käsitteiden kautta. Oli sitten kyse yksilön tai organisaatiotason osaamisesta, niiden ylläpitäminen ja kehittäminen nousevat tulevaisuudessa yhä tärkeämpään rooliin yrityksen kilpailukyvyn kannalta.

Tutkimus on luonteeltaan tapaustutkimus. Teoreettinen viitekehys muodostuu henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen ympärille. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena on tunnistaa ja kuvata kohdeyrityksen osaamisen hallintaan liittyvät keskeiset prosessit. Empiiristä tietoa kohdeyrityksen nykyisistä toimintatavoista kerättiin pääasiassa haastatteluilla, mutta täydentävää tietoa koottiin myös yrityksen sisäisistä materiaaleista ja tietojärjestelmistä.

Prosessien mallinnuksen pohjaksi haastateltiin neljää yrityksen eri tehtävissä toimivaa toimihenkilöä. Tutkimuksessa laadittujen prosessikuvausten tarkoitus on kehittää ja yhtenäistää kohdeyrityksen osaamisen hallintaa.
© Tritonia 2014-2019