Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Perälä, Jussi

AUTOMAATTIVARASTOJEN TIETOTEKNINEN TILA: CASE ABB OY MOTORS

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jari Töyli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Tässä pro-gradu tutkielmassa arvioidaan ABB Oy Motors:n viiden automaattivaraston ja niiden ympärillä olevan tietoteknisen kokonaisuuden muodostaman työjärjestelmän tilaa tietoteknisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli tarkastella myös kokonaisuuden
yhteensopivuutta 2009 syksyllä käyttöönotettuun SAP:iin nähden. Järjestelmän arvioinnin pohjalta tavoitteena oli tuottaa esitys kokonaisuuden kehittämiseksi.

Tutkimuksessa lähestyttiin työjärjestelmää sen osien teoreettisella kuvaamisella ja laatimalla kokonaisuudesta nykytilan kuvaus. Teoreettisessa kuvauksessa järjestelmän osat ja niiden oletetut toiminnot ja tehtävät käytiin läpi. Järjestelmän kuvaus esittää automaattivarastojen ympärillä olevan kokonaisuuden osat ja niiden todellisen tilan. Tietoja kuvaukseen kerättiin organisaation eri asiantuntijoilta ja tuotannon työntekijöiltä sekä alihankkijoilta. Järjestelmän kuvauksen perusteella lähestyttiin kokonaisuuden ongelmakohtia, jotka muodostavat kokonaisuuden muutostarpeet. Ongelmien ratkaisuun
esitettiin vaihtoehtoisia toteutustapoja. Kokonaisuudelle asetettiin tavoitetila ja tarkasteltiin muutoksien toteuttamisen rajoitteita. Lopuksi tutkielmassa esitetään ABB Oy Motors:lle kehitystoimenpiteitä, jotka pyrkivät muokkaamaan työjärjestelmää kohti tavoite tilaa.

Työjärjestelmä on jatkuvassa muutoksessa ja sen tilan seuraaminen ja asianmukaisesti päivitettynä pitäminen on vaativaa. Järjestelmän osien suorituskyky ja toiminnan riskit eroavat teollista tuotantoa toteuttavan yrityksen ideaalitilanteesta. Toiminnan jatkuvuuden kannalta työjärjestelmä vaatii kehitystoimenpiteitä. Kaikkiin työjärjestelmän osa-alueisiin on löydettävissä useita vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Työssä esitetty päivitysprosessi on tarpeellinen ja käytännössä toteutettavissa.
Avainsanat:
Työjärjestelmä, automaattivarasto
© Tritonia 2014-2019