Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Kälkäjä, Pekka

Metsästäjäorganisaation julkiset hallintotehtävät

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Eija Mäkinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus : hallinnon juridiikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Suomessa metsästystä ja riistanhoitoa koskevien asioiden ylin johto ja valvonta kuuluu Maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriön alaisuudessa toimii metsästäjien omatoimisuuteen perustuva metsästäjäorganisaatio, jolle on annettu hoidettavaksi metsästyslailla (615/1993) monia tehtäviä. Organisaation perustettiin alun perin vuoden 1962 metsästyslailla (290/1962) ja se koostuu Metsästäjäin keskusjärjestön, Riistanhoitopiirien sekä Riistanhoitoyhdistysten muodostamasta kokonaisuudesta. Hoitaessaan lakisääteisiä tehtäviä, metsästäjäorganisaatio sijoittuu välillisen julkishallinnon alueelle.

Tämä tutkimus käsittelee Metsästäjäin keskusjärjestölle, Riistanhoitopiireille ja Riistanhoitoyhdistyksille annettuja julkisia hallintotehtäviä. Tarkoitus on selvittää, mitkä metsästäjäorganisaation eri tasoille annetuista tehtävistä ovat perustuslain 124 §:n mukaisia julkisia hallintotehtäviä ja missä tehtävissä käytetään julkista valtaa? Tämän lisäksi selvitetään, miten perustuslain 124 §:n asettamat vaatimukset on otettu huomioon toiminnassa?

Välillinen julkishallinto muodostuu julkisoikeuden ja yksityisoikeuden välimaastoon sijoittuvista yksiköistä. Välillisen julkishallinnon toimintaan liittyy vahvasti kaksi keskeistä käsitettä, jotka ovat julkinen hallintotehtävä ja julkisen vallan käyttö. Nämä edellä mainitut käsitteet, sekä metsästäjäorganisaatio, ovat tämän tutkimuksen keskeisimmät käsitteet.

Vastauksia asettamiini kysymyksiin haetaan oikeusdogmaattisin eli lainopillisin keinoin. Lähdeaineistona toimivat lait, asetukset sekä lakien esityöt. Näitä täydentää oikeuskirjallisuudesta löytyvät teokset ja oikeustapaukset.

Tutkimuksen perustella metsästäjäorganisaation jokaisella tasolla on hoidettavana tehtäviä, joita voidaan pitää perustuslain 124 §:n mukaisina julkisina hallintotehtävinä. Sen lisäksi tehtävissä käytetään myös julkista valtaa. Tehtävien määrä organisaation eri tasoilla vaihtelee jonkin verran. Eniten julkisia hallintotehtäviä on annettu hoidettavaksi Riistanhoitopiireille. Jokaisella organisaation tasolla on omat erityistehtävänsä. Metsästäjäin keskusjärjestön roolina on toimia tiedottavana ja neuvoa antavana toimijana sekä toimia metsästyksen edunvalvojana. Riistanhoitopiirit vastaavat lupa-asioista ja riistanhoitoyhdistykset metsästäjätutkinnoista, ampumakokeista ja metsästyksen valvonnasta.

Kun organisaation henkilöstö hoitaa julkisia hallintotehtäviä, tulee heidän ottaa huomioon perustuslain vaatimukset. Tutkimuksen mukaan perustuslain 124 §:n asettamat vaatimukset on otettu huomioon metsästyslainsäädännössä hyvin, mutta kuitenkin vaikuttaa siltä, että käytännön toiminnassa ne jäävät vähemmälle huomiolle. Vaatimuksista johtuen metsästäjäorganisaation toimintaan tulee sovellettavaksi monia julkisoikeudellisia säännöksiä ja henkilöstö toimii rikosoikeudellisen virkavastuun alaisuudessa.
Avainsanat:
Metsästäjäorganisaatio, välillinen julkishallinto, julkinen hallintotehtävä, julkinen valta
© Tritonia 2014-2019