Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Levä, Kari

Logistiikan kouluttajan osaamistarpeet Case: JAKK

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Tämä työ on laadittu niin, että se jakautuu johdantoon, teoreettiseen osaan, aiheen empiiriseen osaan ja yhteenvetoon. Teoreettisessa osassa lähestytään aihetta henkilöstöjohtamisen ja osaamisen johtamisen sekä laadun näkökulmasta. Teoreettisen osan tarkoituksena on luoda viitekehys tutkimuksen aiheesta. Se luo pohjan empiiriselle osalle ja tarkastelulle. Empiirisessä osassa tehtiin henkilökunnan osaamiskartoitus pilottiryhmälle.

Tämä työ on kehittämistehtävä, jolla oli tarkoituksena kartoittaa JAKKin kuljetuslogistiikkaosaston henkilökunnan osaamista ja tuottaa tietoa tässä tutkimuksessa mukana olevan pilottiryhmän osaamisesta. Tutkimuksessa kartoitettiin ryhmän yleistä, pedagogista sekä kuljetus- ja logistiikka-alan ammattialakohtaista osaamista. Osaamiskartoitusta tehdessään henkilöt arvioivat omaa osaamistaan.

Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä kuljetus-logistiikkaosaston pilottiryhmälle ja aineisto perustuu tästä kyselystä saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa käytettyä kyselyä ja siitä saatuja tuloksia voidaan käyttää ja hyödyntää työvälineenä organisaation kehittämisessä ja kehittymisessä. Osaamiskartoituksesta saatavat tulokset antavat sellaista informaatiota, joka palvelee JAKKia ja kuljetus-logistiikkaosastoa kehittämisessä, strategioiden suunnittelussa ja tulevaisuuden visioinnissa.

Henkilöstö on yrityksen tärkeä voimavara. Yrityksen johdolle on tärkeää saada tietoa henkilöstöstään, että se voi suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa tulevaisuuden haasteita ja vaatimuksia ajatellen. Osaamiskartoitus on hyvä työväline laadun, henkilöstötarpeen ja osaamisen arvioimisessa.
Avainsanat:
henkilöstö, johtaminen, laatu, osaaminen, osaamiskartoitus
© Tritonia 2014-2019