Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2010

Lillia, Riitta

OPPIMISTYYLIN VAIKUTUS E-PEREHDYTTÄMISMENETELMÄÄN Case: OMG Kokkola Chemicals Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Brandt
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Useissa yrityksissä E-oppiminen integroituu osaksi henkilöstön osaamisen kehittämistä, jonka keskeinen osa-alue on perehdyttäminen. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä
erityisesti oppimistyylejä on ajateltu yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat e-oppimiseen. Tutkimuksen pääongelmana on tutkia, onko oppimistyylillä vaikutusta eperehdyttämismenetelmään. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat OMG Kokkola Chemicals Oy:ssä työskennelleet kesätyöntekijät. Alaongelmina selvitetään kesätyöntekijöiden kokemuksia e-oppisesta perehdyttämismenetelmänä ja eperehdytettävien
tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä kartoitetaan
kesätyöntekijöiden oppimistyylit. Lisäksi tutkitaan taustamuuttujien vaikutusta eperehdyttämismenetelmään
ja mitä kehittämistarpeita on e-perehdyttämisessä.

Tutkimuksen teoria muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kerrotaan oppimiseen liittyvästä teoriasta, kuten oppimiskäsitykset, kokemuksellisen oppimisen malli, oppimistyylit ja e-oppimisesta. Toisessa osassa kuvataan perehdyttämiseen liittyvää teoriaa painottuen perehdyttämismenetelmiin. Tutkimusongelmia lähestytään
kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä (ns. mixed methods –tutkimus) käyttäen. Tutkimuksen aineisto käsittää 53 kesätyöntekijän kyselyt. Kesätyöntekijöiden kyselyaineisto kerättiin heinäkuussa vuonna 2009. Kyselyaineiston tilastollisina
menetelminä käytetään frekvenssianalyysiä, faktorianalyysia ja yksisuuntaista varianssianalyysiä. Kyselyn avoimet vastaukset analysoidaan käyttäen sisällön analyysiä kevyempää menettelyä. Oppimistyylit kartoitetaan käyttäen Vaasan yliopiston
professori Vesa Routamaan tutkimustiimin kehittämää lomaketta, joka perustuu Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoriaan.

Tutkimustulosten mukaan oppimistyylillä ei näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta e-perehdysmenetelmään. Kuitenkin tulokset ovat suuntaa-antavia siihen johtopäätökseen, että oppimistyylillä voisi olla vaikutusta. E-oppimista ja oppimistyylejä koskevien aikaisemmat tutkimukset antavat suuntaviivoja sille, että tietyille oppimistyyleille e-oppiminen voisi paremmin kuin toisille, vaikka selkeätä vastausta tutkimusten perusteella ei ole saatu. Taustamuuttujista sukupuolella ja
työtehtävällä havaittiin olevan tilastollisesti merkitseviä tai melkein merkitseviä eroja kokemuksissa e-perehdytysmenetelmästä. Tutkimuksen lopussa esitetään kehittämisideat konkreettisina toimenpide-ehdotuksina.
Avainsanat:
Oppiminen, e-oppiminen, oppimistyylit, perehdyttäminen
© Tritonia 2014-2019