Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Tarkka, Topi

Huonekalutehtaan laadunhallintajärjestelmän ohjedokumentaatio

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Helo Petri
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tehdä ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmän ohjedokumentaatio huonekalutehdas Oy Jurva Network Ltd:lle (Junet). Pro gradu -tutkielma kuului yhtenä osana Vaasan yliopiston projektiin Virheetön toimitusketju asiakkaan arvolupauksena.

Tutkimuksen painopiste teoriaosuudessa keskittyy pääasiassa kirjallisuuteen laadun osalta, kun taas empiriaosuudessa käydään läpi rakennusprosessia laadunhallintajärjestelmän ohjedokumentaation osalta.

Laadunhallintajärjestelmän ohjedokumentaation rakennusprosessi toimi tutkimuksessa tutkimusongelmana. Tutkimuksessa käytetty strategia oli tapaustutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua. Tutkimus kesti yhteensä kuusi kuukautta. Tutkimuksessa selvitettiin laadunhallintajärjestelmän rakentamista varten kaikki yrityksen prosesseihin liittyvät vastuualueet, menettelytavat ja ohjeet eri osa-alueille myöhempää dokumentointia varten. Ohjedokumentaation toimivuus todennetaan kohdeyrityksessä ja myöhemmin ohjedokumentaatiosta tullaan tekemään myös yleinen versio huonekalualalle.

Tutkimuksen tuloksena valmistui ISO 9001 -standardiin pohjautuva laadunhallintajärjestelmän ohjedokumentaatio. Koko ohjedokumentaatio sisältää 55 sivua, mukaan lukien seitsemän erilaista täytettävää lomaketta. Ohjedokumentaatio tehtiin kahteen eri muotoon. Toinen versioista tehtiin paperiseen ja toinen sähköiseen muotoon.
Avainsanat:
Laatu, Laadunhallintajärjestelmä, ISO 9001 -standardi, Ohjedokumentaatio, Huonekaluteollisuus
© Tritonia 2014-2019