Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Niemi, Anna-Kaisa

Kontrastiv studie av talspråkliga utelämningar i den svenska översättningen av den finska filmen Myrsky

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
69
Tutkielmani päätavoitteena on tutkia puhekielisiä poisjättöjä Myrsky-elokuvan ruotsinkielisessä käännöksessä. Poisjättöjen kategorisoinnissa käytetään Koljosen (1998) puhekielisten poisjättöjen kategorisointia. Tavoitteena on esitellä materiaalin tyypillisimmät puhekieliset poisjätöt joka kategoriasta ja keskustella kääntäjän ratkaisuista puhekielisyyksiä sisältävien poisjättöjen käännöksissä. Puhekieliset poisjätöt lasketaan koko materiaalista sekä joka kategoriasta. Kvantitatiivisia tuloksia verrataan Koljosen tuloksiin. Työ perustuu Tiina Koljosen lisensiaatintyöhön Tv-textning: Konsten att komprimera, kokoomateokseen Olennaisen äärellä ─ Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen sekä Rune Ingon teoriaan kääntämisen neljästä perusnäkökohdasta. Materiaali koostuu suomenkielisestä elokuvasta Myrsky (96 min) ja sen ruotsinkielisestä käännöksestä. Analyysin ulkopuolelle jäävät elokuvan venäjän- ja saksankieliset osuudet. Menetelmät ovat kontrastiivisia, kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia.

Suurin puhekielisten poisjättöjen kategoria tutkitussa aineistossa on toistot (35,3 %), mikä on yhdenmukainen Koljosen tulosten kanssa. Toiseksi suurin kategoria on diskurssipartikkelit (31,1 %) ja kolmanneksi suurin on puhuttelut (11,1 %). Koljosella nämä kategoriat menivät päinvastoin. Kaikkiaan puhekielisiä poisjättöjä materiaalissa on 190 kappaletta. Analyysin perusteella voidaan päätellä, että kertaukset jätetään pois useimmiten, ja että myös diskurssipartikkelit ja puhuttelut joutuvat usein poisjätetyiksi. Toistot ja diskurssipartikkelit kattavat yli puolet kaikista puhekielisistä poisjätöistä. Yleisenä johtopäätöksenä on, että vain juonen kannalta olennainen informaatio otetaan mukaan tekstitykseen, kuva ja ääni täydentävät poisjättöjä ja että Myrsky-elokuvan tekstitys ottaa huomioon eri-ikäisen yleisön.
Avainsanat:
Översättning, textning, talspråk, utelämning
© Tritonia 2014-2019