Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Erkkilä, Laura

Opintojaksopalaute HAAGA-HELIAn laadunhallintajärjestelmässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Pro gradu -työn tarkoitus on tutkia opintojaksopalautteen hyödyntämistä osana HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun laatutyötä. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tutkimuksen kannalta tärkeitä teoria-asioita laadusta, palautteesta sekä kehityskeskusteluista ja työtyytyväisyydestä.

Empiirisessä osiossa käsitellään kahta opettajille suunnattua kyselyä, joilla selvitettiin palauteyhteenvetoon sekä -prosessiin tehtyjen muutoksien vaikutusta laatuun ja heidän työhönsä. Empiriassa käsitellään myös HAAGA-HELIAn laatupäällikön teemahaastattelua, jonka avulla selvitetään vallitsevaa tilaa sekä johdon sitoutumista laatutyöhön.

Tutkielmassa tutustutaan HAAGA-HELIAn laatujärjestelmään ja sen rakentamiseen. Laatujärjestelmää on lähdetty rakentamaan tähdäten Korkeakoulujen arviointineuvoston toteuttamaan auditointiin, joka tapahtuu vuonna 2010. Auditointi tukee laadunvarmistusjärjestelmän kehittämistä. Laatujärjestelmän tarkoitus on myös riittämättömän laadun tunnistaminen.

Tutkimuksen lopputulos on, että muutoksiin ei opettajien keskuudessa ole kiinnitetty erityistä huomiota. Voitiin kuitenkin huomata, että parannusta opintojaksopalautteen käytössä on tapahtunut. Laatujärjestelmän muutokset ovat myös tuoneet opintojaksopalautteen pysyväksi osaksi opettajien ja esimiesten välisiä kehityskeskusteluja. Voitiin myös huomata, että koulutusjohto on sitoutunut laatutyöhön.
Avainsanat:
Opintojaksopalaute, laatu, laatujärjestelmä, auditointi, työtyytyväisyys
© Tritonia 2014-2019