Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2010

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Haavisto, Kirsi

Pohjanmaa-hankkeen päihdestrategiassa käyttämän toimintatavan arviointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
104
Valtakunnallisesti on määritelty kunnille vastuu päihdehuollon järjestämisestä ja päihdehaittojen ehkäisystä. Päihdehuoltolaissa annetaan määräyksiä päihdetyön kehittämiselle. Myös kansalliset ohjelmat näkevät päihdetyön kehittämisen tärkeänä ja ohjaavat kuntia päihdestrategian laatimiseen. Päihdestrategioiden avulla pyritään päihdepolitiikkaan, jonka tavoitteena on päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen väheneminen. Kuntien strategiatyön yksi tärkeimmistä tavoitteista on yhteistyön parantaminen eri viranomaisten välillä. Strategiasta saadaan vaikuttava, mikäli siihen saadaan sitoutettua laajasti kunnan alueella toimivat tahot. Päihdetyön toteutuksessa ja palvelujen järjestämisessä on hyvä tehdä alueellista yhteistyötä.

Pohjanmaa-hanke toimii strategiatyössä ohjaavassa roolissa tukien kuntia päihde- ja mielenterveysstrategioiden laatimisessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Pohjanmaa-hankkeen ohjaama päihdestrategiaprosessi on toteutunut yhdeksässä pohjalaiskunnassa. Tarkoituksena on selvittää päihdestrategiatyössä mukana olevien avainhenkilöiden kokemuksia toimintatavasta. Pohjanmaa-hankkeen aloittama työ jatkuu 1.11.2009 alkaen osana Välittäjä 2009 -hanketta.

Strategiaprosessin avulla hahmotetaan, toimeenpannaan ja lopulta myös arvioidaan organisaation strategiaa. Strategiaprosessi voidaan karkeasti jakaa strategian laadinta- ja toteutusvaiheeseen. Nämä eri vaiheet kuuluvat tiukasti yhteen ja esiintyvät käytännössä osittain samanaikaisesti. Eri toimijoita pyritään saamaan mukaan jo strategian laadintavaiheessa, koska toimijoiden välisen vuoropuhelun kautta saadaan monien osapuolten hyväksymä strategia laadittua.

Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin haastattelemalla Vaasan seudun päihdestrategiatyöhön osallistuneiden kuntien johtoryhmän jäseniä ja yhdyshenkilöitä. Haastattelumenetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu. Haastatteluja tehtiin yhteensä neljälletoista avainhenkilölle. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Arvioitavana oli lisäksi Pohjanmaa-hankkeen kirjallista materiaalia.

Strategiaprosessi eteni johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti. Päihdestrategiatyössä korostui yhteistyön merkitys. Ylikunnallinen yhteistyö nähtiin tärkeäksi, koska kyseessä on alueellinen päihdestrategia ja kunnat voivat tukea toisiaan palvelujen järjestämisessä. Yhteistyö kuntien sisällä eri sektorien välillä nähtiin välttämättömäksi asiakkaan laadukkaan palvelun järjestämiseksi. Päihdestrategian laadintaan osallistui kunnissa toimijoita eri sektoreilta, kaikkia haluttuja toimijoita ei kuitenkaan saatu mukaan. Kuntalaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa strategian laatimiseen osallistumalla kuulemistilaisuuksiin. Osallistuminen jäi kuitenkin vähäiseksi. Uudenlainen, myös kuntalaisia osallistava strategiatyön malli koettiin ehkä vielä oudoksi kuntalaisten keskuudessa.

Johtavan tahon sitoutuminen strategiatyöhön vaikuttaa muidenkin toimijoiden motivaatioon. Prosessissa mukana olevien henkilöiden vaihtuminen kesken prosessin vaikuttaa motivaatioon negatiivisesti. Ulkopuolisen toimijan tuki alueellisen strategian luomisessa on tärkeää. Pohjanmaa-hankkeen tuki ja ohjaus strategiaprosessissa nähtiin välttämättömäksi alueellisen päihdestrategian onnistumiselle. Verkostoiva ja ylisektorinen malli kuntien strategiatyössä toimii asiakkaan auttamiseksi mahdollisimman hyvin.
Avainsanat:
Strategiaprosessi, strategia, päihdestrategia
© Tritonia 2014-2019