Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2009

Kivimäki, Elisabet

Globaali korruption vastainen taistelu: Tavoitteena toimivammat ratkaisut

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen vertaileva ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
111
Korruptio on monimuotoisena ilmiönä hyvin vaikeasti voitettavissa oleva ongelma, johon ei ole yhtä oikeaa malliratkaisua. Korruption torjuntaan paljon käytetyt länsimaista näkökulmaa edustavat mallit eivät sovellu globaalin korruptio-ongelman ratkaisuksi sellaisinaan, vaan ongelmaan tulisi löytää kontekstikohtaisia räätälöityjä ratkaisuja. Kansallista integriteettijärjestelmää kuvailevat mallit tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja korruption vastaiseen taisteluun.

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on analysoida globaalia korruption vastaista taistelua sekä pyrkiä etsimään vastauksia ja ratkaisuja korruptio-ongelman voittamiseksi neljän käsitteen valossa. Analysoitavia käsitteitä ovat korruption vastainen taistelu, kansallinen integriteettijärjestelmä, länsimaiset anti-korruptiomallit sekä ratkaisumahdollisuudet korruption vastaisessa taistelussa. Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymyksiin, miten korruption vastaisessa taistelussa saavutetaan toimivampia ratkaisuja, mitä korruption vastainen taistelu on, miten kansalliset integriteettijärjestelmät ovat rakentuneet ja miten ne vastaavat korruption torjunnan haasteeseen sekä miksi länsimaiset mallit eivät ole toimivia, tehokkaita ja kestäviä globaalissa korruption vastaisessa taistelussa. Tutkittavaa aihetta tarkastellaan hallintotieteellisestä näkökulmasta käsin.

Tämä tutkimus toteutetaan teoreettisena käsiteanalyysina tulkitsevan käsitetutkimuksen metodologialla. Tutkimustyö koostuu yllämainittujen käsitteiden analysoinnista, niiden määrittelemisestä ja käsitteille annettavista tulkinnoista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu induktiiviseen logiikkaan, jonka avulla etsitään yleistämismahdollisuuksia ja syntetisoidaan analysoitavista käsitteistä teoreettinen määritelmä aikaisempien tutkimusten pohjalta saatuja tietoja yhdistämällä.

Tutkimus on tekstiaineistoon perustuva tutkimus, jossa tutkimusaineisto koostuu pääasiassa olemassa olevista englanninkielisistä teksteistä, kirjoista, artikkeleista ja aikaisemmista tutkimuksista, mutta myös relevantista suomalaisesta aineistosta. Tutkimusaineistoon sisältyy alan klassista sekä uudempaa kirjallisuutta. Tutkimuksessa analysoidaan valitussa lähdeaineistossa esiintyviä määritelmiä korruption, korruption vastaisen taistelun, länsimaisten anti-korruptiomallien, integriteettijärjestelmien sekä ongelmaan löydettävien ratkaisumahdollisuuksien etsimisen käsitteille.

Tutkimustulokset osoittivat, että korruption vastaiseen taisteluun ei ole olemassa yksiselitteisiä ratkaisuja. Korruptiotaistelussa on korostunut länsimaiden pyrkimykset istuttaa omia kehittyneissä maissa toimivia mallejaan kehittyviin, laajamittaisen korruption maihin. Tutkimustulosten mukaan kansallisesta näkökulmasta käsin etsityt räätälöidyt ratkaisut ongelmaan tuottavat toimivampia, tehokkaampia ja kestävämpiä tuloksia. Ehdotetut ratkaisut tulisi kuitenkin nähdä kokonaisvaltaisesti hallintouudistuksia täydentävinä elementteinä eikä yksistään vaihtoehtoisina keinoina ongelman kitkemisessä. Käsitteiden analysoinnin synteesinä syntyi yksinkertaistetut määritelmät tutkituille käsitteille.
Avainsanat:
Korruptio, korruption vastainen, integriteetti, ratkaisut
© Tritonia 2014-2019