Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kamunen, Virpi

Lähijohtamisen osaamisen haasteet kotihoidossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen vertaileva ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
135
Kotihoidon lähijohtamiseen kohdistuu tulevaisuudessa suuria muutoksia ja haasteita. Näitä ovat taloudelliset paineet, toimintamallien muutokset, laadullisiin ja kasvaviin tarpeisiin vastaaminen sekä osaamisen johtamiseen ja johtamisosaamiseen liittyvät vaatimukset. Lähijohtajat ovat avainasemassa muutosten johtamisessa, sillä heidän vastuullaan on suurin osa organisaation henkilöstöstä ja tätä kautta lähijohtaminen vaikuttaa organisaatio onnistumiseen.

Tutkimuksessa kuvataan lähijohtajien ja heidän alaisuudessaan toimivien hoitajien käsityksiä lähijohtamisosaamisen toteutumisen edellytyksistä kunnallisen kotihoidon lähijohtamisessa.

Tutkimus on laadullinen. Tutkimuksen teoriaosa käsittelee johtamista, osaamisen johtamista sekä kotihoitoa osana perusturvan palvelujärjestelmää sekä kotihoidon lähijohtamisen piirteitä. Tutkimuksessa POSDCORB -johtamisfunktio on aputeoria, jota on käytetty johtamisen ja sen osaamishaasteiden deskription ytimenä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan kotihoidon työnluoneesta johtuen eettisen johtamisen ulottuvuutta. Tutkimusaineisto on koottu focus group teemahaastattelulla, johon osallistui kotihoidosta seitsemän lähijohtajaa ja kymmenen hoitajaa. Aineisto analysoitiin induktiivisesti sisällön analyysi avulla, jossa alkuperäinen aineisto pelkistettiin, ryhmiteltiin ja abstrahoitiin kategorioihin.

Tutkimustulosten mukaan lähijohtajien ja hoitajien käsitysten perusteella lähijohtamisosaaminen edellyttää koulutuksen lisäksi strategista ajattelua ja osaamista, ihmissuhdejohtajan taitoja, osaamisen johtamista, muutososaamista, organisointikykyä, arviointitaitoja, talousosaamista ja eettistä osaamista. Lähijohtajan tulee osallistaa henkilöstö strategia työskentelyyn, mahdollistaa vuoropuhelu työyksikössä sekä perehtyä ja huomioida yksilöiden osaamisen kehittäminen. Lähijohtamisessa osaaminen tarkoittaa kokemuksen ja toiminnan tuntemuksen lisäksi ennakoivaa ja hallittua toimintaa. Kotihoidon lähijohtajan tulee osata organisoida työyksikkönsä toimintaa ja asiakaspalvelua sekä taloutta tehokkaasti. Talousosaamisen lisääminen ja taloudellisen vastuunjakaminen koko työyhteisöön koettiin tärkeänä osaamisen rakentumisen tekijänä. Palautteen hankkiminen monelta eri taholta ja sen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä kuuluvat lähijohtajan johtamisosaamiseen. Eettisen lähijohtajan tulee toimia vastuullisesti ja saamansa luottamuksen mukaisesti palvelemalla ja kohtelemalla niin asiakkaita kuin henkilöstöäkin oikeudenmukaisesti tarjoamalla hyvää johtamispalvelua.
© Tritonia 2014-2019