Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Vänni, Leena

Yhteisöllisyyden ilmeneminen verkkokeskustelussa. Tarkastelussa yhteiskuntakriittisen keskustelufoorumin sanasto

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Tarkastelen tässä tutkimuksessa yhteisön kielenkäyttöä suomalaisella, yhteiskuntakriittisellä Hommaforum-nimisellä keskustelufoorumilla. Tavoitteena on selvittää korpustutkimuksen avulla, miten yhteisöllisyys näkyy verkkokeskustelussa käytetyssä sanastossa.

Keräsin Hommaforumilta 551 494 sanaa sisältävän korpuksen, jonka avulla tarkastelen kieltä ensin kvantitatiivisesti ja sitten kvalitatiivisesti. Tutkin korpusanalyysin avulla, mistä aiheista foorumilla keskustellaan, mitä sanoja aineistossa esiintyy määrällisesti eniten, millaista luokittelua sanoista on löydettävissä ja onko sanasto samanlaista kuin muissa suomalaisissa korpuksissa. Tutkin myös, löytyykö aineistosta jaottelua sisä- ja ulkoryhmiin maiden, kansallisuuksien tai henkilöiden perusteella. Tarkastelen myös sanaston erikoistumista, millaisia yleiskielen sanoja Hommaforumin kirjoittajat käyttävät erikoismerkityksessä sekä millaisia omia sanoja keskustelufoorumille syntyy. Selvitän myös näiden sanojen taustaa ja alkuperää.

Hommaforumilla keskusteltiin sanamäärien mukaan eniten maahanmuutosta, ongelmista, kulttuurista ja monikulttuurisuudesta. Kieli oli kirjakielistä ja verkkokielelle tyypillisiä lyhenteitä oli vähän. Aineiston perusteella Hommaforumin sisäryhmälle oli löydettävissä ulkoryhmiä sekä maiden ja kansallisuuksien että henkilöiden pohjalta, henkilöiden puolesta mukana saattoi havaita myös perisuomalaista herravihaa. Lisäksi aineistosta löytyi yhteisöllisyyttä ilmentävää omaa sanastoa. Omaa sanastoa oli kahdenlaista, yleiskielisiä sanoja erikoistuneessa merkityksessä sekä yhteisön luomia omia sanoja. Oma sanasto erotti yhteisön jäsenet muista kävijöistä, piti yllä sisäpiirihuumoria ja näin loi yhteisöllisyyttä.
Avainsanat:
korpustutkimus, keskustelufoorumi, verkkoyhteisö, yhteiskuntakriittisyys
© Tritonia 2014-2019