Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Hankkila, Sirpa

Yksityisyys sosiaalisessa mediassa. Yksityisyyden riskit Vuodatus.netissä ja Facebookissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
210
Yksityisyyden suoja on noussut tärkeäksi teemaksi nyky-yhteiskunnassa, jossa ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa verkossa ja jakavat avoimesti tietoja itsestään erilaisissa palveluissa, joita kutsutaan nykyään sosiaaliseksi mediaksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia yksityisyyden riskejä sosiaalisen median käyttöön liittyy eli mitä mahdollisia sosiaalisia tai taloudellisia haittavaikutuksia käyttäjille voi niistä aiheutua.

Tutkimusaineisto koostuu suomalaisen Vuodatus.net-blogipalvelun blogeista ja kansainvälisen sosiaalisen verkostopalvelun, Facebookin suomalaiskäyttäjien profiileista sekä palveluiden yksityisyyden suojaamiseen liittyvistä hallintasivuista ja käytäntöjä kuvailevista dokumenteista. Kohdepalveluiden valinnan taustalla on se, että niissä keskitytään henkilökohtaisen tiedon jakamiseen käyttäjien kesken.

Tutkimusmenetelmänä käytetään verkkoetnografiaa ja sisällönanalyysia. Etnografisessa lähestymistavassa osallistutaan tutkimuksen kohteena olevien yhteisöjen toimintaan ja sitä kautta tehdään havaintoja niiden viestintäteknologisista ratkaisuista ja käytännöistä. Siten selvitetään, mitä vaikutusta niillä voi olla käyttäjien yksityisyyden kannalta. Blogien ja profiilien sisällönanalyysilla selvitetään puolestaan sitä, minkä tyyppistä yksityisluonteista sisältöä käyttäjät julkaisevat palveluissa.

Tutkimustulokset paljastavat, että Vuodatus.netin ja Facebookin käyttöön liittyy monenlaisia yksityisyyden riskejä, jotka voidaan jakaa teknologiasidonnaisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin riskeihin. Teknologiasidonnaisista riskeistä keskeisin liittyy palveluiden oletusasetuksiin, jotka suosivat käyttäjätietojen julkisuutta. Siten käyttäjien tietoihin voivat päästä helposti käsiksi myös kolmannet osapuolet, joille tietoa ei ole tarkoitettu. Sosiaaliset ja taloudelliset riskit liittyvät puolestaan siihen, että käyttäjät jakavat blogeissaan ja profiileissaan runsaasti tietoja itsestään, myös arkaluonteisia, josta voi aiheutua heille ongelmia esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa tai työelämässä.

Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että sosiaalisen median käyttäjillä on keskeinen rooli yksityisyyden riskien hallinnassa. Tutkimustuloksien perusteella voidaan suositella, että käyttäjät kiinnittäisivät huomiota kolmeen tärkeään asiaan, eli teknologian, käytäntöjen ja käyttäjälähtöisen sisällön hallintaan, arviointiin ja tuntemukseen.
Avainsanat:
sosiaalinen media, yksityisyys, riskit, blogit, sosiaaliset verkostopalvelut
© Tritonia 2014-2019