Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Lappalainen, Laura

Utveckling av ett självevalueringsschema för studerande i simultantolkning

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Siv Björklund
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Pohjoismaiset kielet
Sivumäärä:
98
Selvitän tutkielmassani sitä, miten itsearviointikaavake soveltuu tulkkausopiskelijoiden teknisten tulkkaustaitojen kartoitukseen. Arvioin tutkielmassani sekä kaavakkeen toimivuutta että tarpeellisuutta. Lisäksi selvitän, miten tutkimuksessa käytettyä prototyyppikaavaketta voidaan kehittää paremmaksi. Sitä tukevana teoriana kuvaan tulkkauksessa esiintyviä ongelmia sekä niiden ratkaisuja. Tarkastelen myös simultaanitulkkausta sekä tulkkauksen opetusta kaavakkeen opetuskäytön tueksi.

Tutkimukseen osallistui kymmenen tulkkausopintojensa alkuvaiheessa olevaa opiskelijaa, joista tutkielmassa tarkastelen kuuden opiskelijan suoritusta. Lisäksi arvoin kuuden opiskelijan joukosta kaksi opiskelijaa, joiden suoritusta tarkastelen lähemmin. Opiskelijoiden tehtävänä oli tulkata puhe videolta. Opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen tulkkasi suomenkielisen ja toinen ruotsinkielisen lähdetekstin. Tulkkauksen jälkeen opiskelijat täyttivät itsearviointikaavakkeen. Kaavake sisälsi taustatietokysymyksiä sekä tehtävän luokitella virheet neljään eri luokkaan. Luokat ovat tiedonmenetys, puutteelliset lauseet, väärintulkkaus sekä tauko. Opiskelijoiden tuli kuunnella oma tulkkauksensa ja verrata sitä lähdetekstiin. He valitsivat virheille syyn 13 eri vaihtoehdosta. Opiskelijat syöttivät luokittelun myös tietokoneelle. Tietokoneelta he saivat henkilökohtaisen palautteen, josta ilmeni miten he reagoivat erilaisiin ongelmiin tulkatessaan. Palaute sisälsi myös ehdotuksia, joiden avulla heidän usein tekemiään virheitä voi välttää.

Käytän sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä tulosten analysoinnissa. Vertailen virhe- ja syyluokkien suuruuksia sekä eri luokkien että eri ryhmien välillä. Lisäksi analysoin kahden lähemmin tarkastelemani opiskelijan merkitsemät virheet yksitellen. Tutkimuksessani selvisi, että kaavake antaa tietoa opiskelijoiden teknisistä taidoista, mutta tulosten perusteella ei vielä voida todeta onko kaavake hyödyllinen opetuskäytössä. Kaavaketta tulisi kehittää muun muassa tarkentamalla sen tavoitetta, vähentämällä ja muokkaamalla virhe- ja syyluokkia sekä parantamalla ohjeistusta.
Avainsanat:
Simultantolkning, självevaluering, undervisning i tolkningen
© Tritonia 2014-2019