Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Seppälä, Tanja

Ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mistä ohjelmistoliiketoiminnan johtaminen koostuu ja millaisia seikkoja ohjelmistoalan yritysjohtaja huomioi työssään. Tutkimus on luonteeltaan teoreettis-käsitteellinen kirjallisuuskatsaus. Tutkimus on myös komparatiivinen ja induktiivinen, koska siinä vertaillaan eri lähteitä keskenään. Tutkimusmenetelmänä käytettiin käsiteanalyysiä, jonka avulla johdettiin käsitejärjestelmä ohjelmistoliiketoimintaan liittyvästä kirjallisuudesta.

Ohjelmistoliiketoiminnassa käydään kauppaa tietokoneohjelmistoilla ja niihin liittyvillä palveluilla. Ohjelmistoalan piirteisiin kuuluu nopeatahtinen kehitys ja jatkuva muutos. Tämä vaatii johtajalta paljon, johtajan täytyy jatkuvasti kehittää itseään ja vaatia sitä myös alaisiltaan. Ohjelmistoalalla yritysten kilpailuvoima löytyy henkilöstöresursseista eli asiantuntijoista, jotka suunnittelevat ja ohjelmoivat monimutkaisia järjestelmiä. Ohjelmistoalalla toimivat organisaatiot ovat luonteeltaan tietointensiivisiä asiantuntijaorganisaatioita, koska pääosa työstä on uuden tiedon soveltamista ja kehittämistä. Organisaation menestys on työntekijöiden tietotaidon varassa.

Menestyvässä ohjelmistoliiketoiminnassa johtaja seuraa markkinoita ja havaitsee nopeasti muutokset asiakastarpeissa, teknologiassa sekä kilpailussa. Johtajan tulee valvoa ohjelmistokehitystä, tuotteiden elinkaarta sekä työntekijöiden tuottavuutta. Myös osaamista täytyy jatkuvasti kehittää sekä kerätä yhteen organisaation tietopääomaa, joka mahdollistaa uudet innovaatiot. Yritystoiminnalla tulee olla selkeä päämäärä ja tavoitetila, jotka raamittavat myös päivittäisen työnteon ohjaamisen. Ohjelmistoalan yritystä tulee johtaa avoimen vuorovaikutuksen avulla, koska muuten alaiset eivät tiedä mitä heiltä odotetaan. Asiantuntijatason työntekijät ovat pitkälti itseohjautuvia, eikä heitä voi johtaa käskyttämällä vaan antamalla päätösvaltaa oman työnsä suunnitteluun ja itsenäiseen tekemiseen. Johtajan tehtävänä on palkita onnistumisista, motivoida ja antaa kehittävää palautetta. Ohjelmistoalalla vuorovaikutustaidot ovat tärkeät, koska työtä tehdään yleensä tiimeissä tai projekteissa. Toimialan muutosalttiuden vuoksi johtajan työssä on aina varaa kehittyä paremmaksi. Myös omaan jaksamiseen on syytä panostaa.
Avainsanat:
ohjelmistoliiketoiminta, käsiteanalyysi, ohjelmistoyritys, johtaminen
© Tritonia 2014-2019