Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rajala, Antti

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto tilaus-toimitusprosessin käyttöönotossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Prof. Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tämä pro gradu –tutkielma liittyy toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektiin ABB Oy, Motorsin Vaasan yksikössä. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa ja tarkastella toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia kohdeyrityksen toimintaan. Tutkimuksen pääpaino on yrityksen tilaus-toimitusprosessin ohjauksessa.

Tutkimus jakautuu teoreettiseen taustatutkimukseen sekä
empiiriseen tapaustutkimukseen. Teoreettinen osa muodostaa teoreettisen viitekehyksen empiirisen tutkimuksen aihepiiristä. Empiirinen osuus puolestaan jakautuu kvalitatiiviseen ja
kvantitatiiviseen osaan. Kvalitatiivisen osan tarkoituksena on tutkia ja dokumentoida tilaus-toimitusprosessissa tapahtuvat tärkeimmät muutokset. Kvantitatiivinen osa puolestaan tarkastelee kyselytutkimusmenetelmän avulla organisaation näkemyksiä ja odotuksia muutosten vaikutuksesta yrityksen suorituskykyyn.

Työn tuloksia voidaan hyödyntää käyttöönottoon liittyvässä muutosviestinnässä, koulutuksessa sekä toiminnan jatkokehityksessä. Kyselytutkimuksen avulla tunnistettiin mahdollisia jatkokehitystä ja lisätarkastelua vaativia prosessiominaisuuksia. Lisäksi kvalitatiivisen tutkimusosan myötä koottiin kansiin kattava tietopaketti toiminnanohjausjärjestelmän myötä tapahtuvista konkreettisista muutoksista.
Avainsanat:
Prosessijohtaminen, toiminnanohjausjärjestelmät, prosessien mittaaminen, prosessien kehittäminen, muutosjohtaminen
© Tritonia 2014-2019