Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2003

Manninen, Hanna

Strategisten kyvykkyyksien johtaminen - teorioista käytännön menettelytavoiksi. Case: Vacon Oyj

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Sivumäärä:
84
Tutkimuksen tarkoituksena oli teorian pohjalta muodostaa kokonaiskäsitys strategisista kyvykkyyksistä ja niiden johtamisesta ja kehitellä kohdeyritykselle viitekehys ja menettelytavat sen omien strategisten kyvykkyksien hallintaan. Kyvykkyyksien johtaminen nähdään tärkeänä muun muassa siksi, että se ottaa huomioon yrityksen ainutlaatuiset ominaisuudet ja erityispiirteet ja auttaa ymmärtämään yrityksen menestymisen perusteita.

Tutkimuksen teoriaosuudessa tutustuttiin kyvykkyyksien johtamisen teoriakenttään sekä määriteltiin tutkimuksessa käytettävät käsitteet. Lisäksi käsiteltiin kyvykkyyksien lajeja ja ominaisuuksia, joiden perusteella kyvykkyyksien tunnistaminen on mahdollista. Strategisten kyvykkyyksien johtaminen määriteltiin yrityksen strategisten valintojen ja toisaalta tulevaisuuden mahdollisuuksien kannalta olennaisten, arvoa luovien kyvykkyyksien tunnistamiseksi, analysoinniksi ja kehittämiseksi. Kyvykkyyksien nähtiin muodostuvan osaamisista ja prosesseista niin, että kyvykkyydet muuntavat osaamisen prosessien avulla arvoksi asiakkaalle. Kyvykkyyksiä todettiin olevan kahta lajia eli strategisten kyvykkyyksien lisäksi myös niin kutsuttuja mahdollistavia kyvykkyyksiä, jotka ovat yleisiä kaikille alan yrityksille eivätkä itsessään luo kilpailullista arvoa. Teoriaosuudessa laadittiin lisäksi prosessimainen lähestymistapa aina kyvykkyyksien tunnistamisesta niiden osa-alueiden kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun saakka.

Empiirisessä osuudessa suoritettiin yrityksestä valittujen avainhenkilöiden haastattelut ja pyrittiin niiden sekä muiden lähteiden perusteella tunnistamaan kohdeyrityksen kyvykkyyksiä. Yhtä tunnistetuista kyvykkyyksistä käsiteltiin lisäksi pidemmälle pilkkomalla se osaamisiin ja prosesseihin.
Avainsanat:
Kyvykkyys, osaaminen, ydinosaaminen, strateginen johtaminen
© Tritonia 2014-2019