Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Kohonen, Olli

”Maakuntien Suomi vaarassa” ja ”Vasta nyt kuin juna”. Kriittinen tutkimus kahden puoluepoliittisesti sitoutuneen sanomalehden EU:hun ja Emuun liittyneistä pääkirjoituksista.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tarmo Malmberg / Tuomo Mörä
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
89
Pro graduni on kriittinen tutkimus kahden poliittisesti sitoutuneen sanomalehden, Suomenmaan ja Kansan Tahdon, Euroopan integraatiota käsittelevistä pääkirjoituksista.
Käytän tutkimusmetodina niin diskurssianalyysiä muun muassa van Dijkin määrittelemän semanttisen makrostruktuurin käsitteen mukaisesti, pääkirjoitusten teemojen tutkimista
Hemanuksen pääkirjoitustypologioiden mukaisesti ja metafora-analyysiä muun muassa Chaim Perelmanin määrittelemän metaforakäsitteen pohjalta.

Työssäni nousevat vahvasti esille muun muassa vallan, ideologian ja hegemonian käsitteet, joita haen tutkimuskohteen
pääkirjoituksista. Nämä käsitteet määrittelen ennen kaikkea Wodakin ja Faircloughin määritelmien pohjalta.

Kansan Tahdon osalta tutkin Euroopan rahaliittoon eli Emuun keskittyneitä pääkirjoituksia vuosilta 1996-1998 ajanjaksolta ennen Suomen lopullista liittymistä Emuun. Yhteensä
tutkimuksessa on mukana 14 asiaa koskevaa Kansan Tahdon Emu-pääkirjoitusta. Suomenmaan osalta tutkin EU:hun keskittyneitä pääkirjoituksia huhtikuusta 1994
marraskuuhun 1994. Yhteensä tutkimuksessa on mukana 20 Suomenmaan EU-pääkirjoitusta.

Hemanuksen pääkirjoitustypologiaa tutkimusmenetelmänä käyttämällä kykenee osoittamaan selkeästi, että puoluelehdet ajoivat vahvasti puoluejohtojen kantaa käsiteltävissä asioissa. Myös sisä- ja ulkoryhmäjaottelu osoittaa saman. Erityisen
mielenkiintoista oli tutkia pääkirjoitusten teemoja van Dijkin asettaman semanttisen makrostruktuurin mukaan. Suomenmaan että Kansan Tahdon pääkirjoituksissa oltiin vahvasti sitouduttu valtaan ja tuettiin omalta osalta puolueiden säilymistä vallan
diskurssissa.
Avainsanat:
kriittinen diskurssianalyysi, pääkirjoitus, poliittinen sanomalehti, metafora, semanttinen makrostruktuuri, EU, Emu, journalismi, valta, ideologia, hegemonia
© Tritonia 2014-2019