Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Muurinaho, Petri

Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto keskisuuressa yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa keskisuuressa yrityksessä. Kirjallisuuspainotteisessa työssä keskitytään toiminnanohjausjärjestelmiin ja niiden hyötyihin, kustannuksiin, elinkaareen sekä järjestelmän arviointiin. Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan myös käyttöönottoprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, muutosvastarintaa sekä toimintaa käyttöönoton jälkeen. Toimintatutkimuksessa tutkitaan kohdeyrityksen tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia ja verrataan havaintoja kirjallisuuden esimerkkitapauksiin. Havainnot perustuvat tutkijan ja käyttöönottoprojektin avainhenkilöiden kokemuksiin ja päätelmiin.

Tuotannonohjausjärjestelmä toimii toiminnanohjausjärjestelmää laajentavana lisäosana ja se yhdistää ohjelmistot tehokkaaksi tuotannonohjauspaketiksi. Järjestelmät ovat tehokkuutensa ansiosta tulleet jäädäkseen yrityksien toimintaan. Niiden käyttöönotossa esiintyy kuitenkin usein ongelmia, jotka saattavat aiheuttaa yrityksille vakavia tappioita. Tämän vuoksi käyttöönottoprojekti on syytä suunnitella ja toteuttaa huolella.

Toimintatutkimuksen havainnoista ilmenivät käyttöönoton haasteet. Kohdeyrityksen tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto jäi keskeneräiseksi. Ongelmaksi muodostuivat puutteet suunnittelussa ja johdon tuessa. Viivästyksiä ja sekaannusta aiheuttivat myös projektipäällikön puuttuminen ja muutosvastarinta. Uuden järjestelmän havaittiin tehostavan informaatiovirtaa ja työnsuunnittelua.
Tuotannonohjausjärjestelmän positiivisia piirteitä olivat dokumenttienhallinta ja tuotantoraportit. Järjestelmää suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa tulisi kiinnittää huomiota koko liiketoimintaan. Huolellinen suunnittelu ja toteutus sekä johdon tarpeellinen tuki ovat edellytyksiä onnistuneelle käyttöönotolle.
Avainsanat:
tuotannonohjausjärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä, käyttöönotto
© Tritonia 2014-2019