Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2009

Salo, Marika

Hyvä liiketoimintapäätös

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Talousoikeuden laitos
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
Yrityksen menestys on seurausta onnistuneesta päätöksenteosta. Päätöksenteon taustalla on omistaja-arvon maksimoinnin tavoite. Tähän tavoitteeseen pääsyä vaikeuttavat liiketoimintaan liittyvä epävarmuus ja riski sekä agentti-päämiessuhteen mukanaan tuomat ongelmat. Oikeudellisella sääntelyllä on pyritty minimoimaan näiden tekijöiden vaikutusta. Keskeisessä asemassa ovat erityisesti johdon fidusiaariset velvollisuudet. Osakkeenomistajien näkökulmasta hyvä päätös tarkoittaa mahdollisimman suurta tuottoa. Toisinaan päätöksistä aiheutuu kuitenkin merkittäviä tappioita ilman että johto joutuu niistä vahingonkorvausvastuuseen. Päätöksen lopputulos ei siis yksin riitä hyvän liiketoimintapäätöksen osatekijöiden arviointiin. Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa päätöksentekoprosessin analysointia.

Tutkielmassa hyvän liiketoimintapäätösprosessin arvioinnissa käytetään apuna business judgment rulea, jonka mukaan johto ei joudu tappiollisestakaan päätöksestä vahingonkorvausvastuuseen, mikäli päätösprosessi on ollut asianmukainen. Business judgment rule huomioi liiketoimintapäätöksen taloudellisen ja oikeudellisen ulottuvuuden prosessille asettamat haasteet ja mahdollisuudet. Business judgment rulea hyödynnetään tutkielmassa sen varsinaisesta käyttöfunktiosta poiketen. Yhtiöoikeudellisen vastuustandardin sijaan se toimii hyvän liiketoimintapäätösprosessin määrittäjänä.

Tutkielmassa business judgment rulen pohjalta muodostetaan päätöksentekoprosessin elementit. Vaikka prosessinäkökulma on keskeisellä sijalla, myös päätöksen sisällölle asetetaan ehtoja, joita nimitetään primääri- ja sekundaariehdoiksi. Päätöstilanteiden arviointiin liittyy aina tapauskohtaisia seikkoja, joilla on vaikutusta hyvän liiketoimintapäätöksen osatekijöihin. Näitä seikkoja nimitetään tilannetekijöiksi. Tilannetekijät on tutkielmassa jaettu kolmeen luokkaan, päätöskohtaisiin, päätöksentekijäkohtaisiin ja yhtiökohtaisiin tekijöihin. Ryhmittely mahdollistaa tekijöiden systemaattisen tarkastelun osana liiketoimintapäätöksen arviointia.
Avainsanat:
liiketoimintapäätös, business judgment rule, fidusiaariset velvollisuudet
© Tritonia 2014-2019