Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Heinua, Henrika

Kuka aloittaa, miten aloittaa. Tuomareiden ja kilpailijoiden välinen vuorovaikutus Idolsissa ja Talentissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Pro Gradu –tutkielman aiheena ovat tuomareiden ja kilpailijoiden välillä käydyt aloitukset Idolsin ja Talentin alkukarsintajaksoissa. Tutkielmassa analysoidaan aloituksia tapauskohtaisesti, aineistossa esiintyvistä ilmiöistä käsin. Aloitukset luokitellaan ja analysoidaan aloittajan ja aloitustavan mukaan.

Aineisto rajautuu ainoastaan aloitusvierusparin ja mahdollisen kolmannen position vuoroon, koska tarkoitus on tutkia sitä, miten vuorovaikutus aloitetaan ja millaisia aloitusvieruspareja aloituksissa esiintyy. Tutkielmassa eritellään myös aineistoissa esiintyviä nonverbaaleja toimintoja, aloitusasetelmaa sekä yleisön vaikutusta vuorovaikutukseen. Tutkielmassa käytetty aineisto on litteroitu työn lopussa, liitteessä 1 olevien litterointimerkkien mukaan.

Aineistoksi on valittu Idolsin koelaulutilaisuuksissa ja Talentin alkukarsintajaksoissa esiintyneet aloitukset, koska nuoret omaksuvat kieleen helpoimmin uusia ilmauksia, mistä johtuen tutkielmaa voidaan pitää ajankohtaisena katsauksena kielen nykypäivään. Tutkielma sisältää institutionaalinen näkökulman, koska tuomarit ja kilpailijat ovat tiedollisessa epäsymmetriassa keskenään -tuomarit toimivat instituution edustajina ja kilpailijat ovat tuomareihin nähden maallikoita.

Aloituksia on hyödyllistä tutkia, koska varsinaista aloitusvierusparitutkimusta on tehty tervehdysvierusparien osalta varsin vähän. Tutkielman perusteella voidaan todeta, etteivät aloitukset ole mitä tahansa sattumalta valittuja, vaan jokaista lausumaa voidaan pitää tarkoituksella valittuna. Ne ovat harkiten valittuja kuhunkin tilanteeseen sopiviksi. Tutkimuksessa esiintyneet yleisimmät aloitukset ovat tervehdyksistä, kysymyksistä ja toteamuksista koostuvat aloitusvierusparit.

Tutkielmasta päätellen vuorovaikutus voi alkaa niin instituution kuin kilpailijankin taholta. Kilpailijat antoivat tuomareille etuoikeuden kysymyksillä alkaviin vuoroihin, josta käy ilmi tuomareiden institutionaalinen asema kilpailijoihin nähden. Aineistossa esiintyi niin laajentuneita kuin toteutumattomiakin aloitusvieruspareja.
Avainsanat:
keskusteluanalyysi, institutionaalinen vuorovaikutus, vierusparit, formaalisuusaste, preferenssijäsennys, yleisö, Idols, Talent
© Tritonia 2014-2019